Langer wachten op Bestemmingsplan Plassengebied

De Ronde Venen - Het nieuwe Bestemmingsplan Plassengebied laat nog even op zich wachten. De gemeente liep een half jaar geleden tegen knelpunten aan als de omvang en financiering van de natuuropgave en de onzekerheid over de stikstofberekeningen. 

Deze en andere knelpunten heeft wethouder Alberta Schuurs begin januari besproken met gedeputeerde Huib van Essen van de provincie Utrecht. De provincie moet uiteindelijk kunnen instemmen met het Bestemmingsplan Plassengebied. Dat is nu nog niet het geval. Dit heeft gevolgen voor de aanpak en de planning. 

De knelpunten van het bestemmingsplan zijn: de mate van recreatief gebruik, de relatie tussen instandhouding van de legakkers en de omvang van bebouwing hierop, de natuuropgave, de toekomstige handhaving van illegale bebouwing, de financiële haalbaarheid van het bestemmingsplan en de landelijke discussie over de nieuwe stikstofwetgeving. Knelpunten die alleen opgelost kunnen worden door samen te werken. 

Wethouder Alberta Schuurs: "Tijdens het bestuurlijk overleg heeft Huib van Essen toegezegd dat de provincie zich gaat inzetten voor het bestemmingsplan. Ik ben blij dat de provincie het gezamenlijk belang ziet van een goed en haalbaar bestemmingsplan. Dit vraagt uiteraard nog wel om extra inspanningen. Gemeente en provincie willen een convenant tussen provincie, waterschap, recreatieschap en gemeente. Voor deze samenwerking stelt de provincie een provinciale projectleider aan. Een stap die weliswaar vertraging oplevert, maar ook de kans op uiteindelijke instemming van de provincie vergroot." 

Gemeente en provincie willen voor de zomer een convenant. De bestuurlijke afspraken gaan onder andere over de natuuropgave, het recreatieve gebruik, bebouwing van zandeilanden en legakkers, de financiering van de natuuropgave en eisen die gesteld worden aan het gebruik en de bebouwing. 

De gemeente verwacht in de tweede helft van 2021 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te kunnen leggen. De gemeente rondt de benodigde ruimtelijke onderzoeken definitief af nadat er overeenstemming tussen de gemeente en provincie is. Daarna kan de gemeente het ontwerpbestemmingsplan afronden. 

Ondertussen blijven toezichthouders er op toezien dat mensen zich houden aan de regels op de plassen. Zij zien dat de meeste mensen wachten met het bouwen van een verblijf op hun legakker tot het bestemmingsplan er is. Tijdens de bestemmingsplanprocedure gelden de huidige regels en is bebouwing op de legakkers niet toegestaan.

Treffen toezichthouders nieuwe bouwwerken aan dan volgt een handhavingsprocedures en moeten gebruikers hun bouwwerken afbreken. Eén van de gebruikers heeft enige tijd een beroepsprocedure aangespannen. Onlangs heeft de rechter de gemeente in het gelijk gesteld.


advertentie