RVB: 'College drukt besluitvorming door'

De Ronde Venen - Tijdens de besluitnemende gemeenteraadsvergadering van afgelopen maandagavond is de motie 'Uitstel vaststellen zoekgebieden Zon en Wind' verworpen. Deze motie werd ingediend door de fractie Ronde Venen Belang (RVB), ondersteund door de fracties van Seniorenpartij en Lijst 8 Kernen.

De motie beoogde meer tijd te nemen voor inspraak bij het vaststellen van de zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens. Dit voorstel kon echter in de raad niet op voldoende steun rekenen.

Het college van B&W blijft bij monde van wethouder Hagen, vasthouden aan het eerder aangegeven tijdspad: in maart a.s. presenteert het college de zoekgebieden, de plekken in de gemeente waar straks zonnevelden en windmolens moeten komen. Daarna, in april a.s. moet de gemeenteraad deze zoekgebieden vaststellen. Dit betekent dat inwoners maar één maand de tijd hebben om te reageren.

RVB heeft aangegeven hier grote moeite mee te hebben, mede omdat het in coronatijd voor inwoners lastig is zich te organiseren; bijvoorbeeld om zich collectief tegen of juist vóór een bepaald gebied te verklaren.

Fractievoorzitter Maarten van der Greft: “De gemeente doet alsof er een goede inwonersparticipatie heeft plaatsgevonden, maar de website Zon- en Windkaart was een lachertje! De website was onbegrijpelijk om in te vullen, niemand weet wie er aan heeft deelgenomen en alleen voorstanders hebben een podium gekregen. Als de wethouder hier waarde aan hecht dan kunnen we deze inbreng gelijk wegstrepen tegen de hoeveelheid handtekeningen die via de website  www.tegenwindmolens.nl zijn binnengekomen.”

Hoe concreter de ambities van het Klimaatakkoord worden, hoe bizarder en moeilijker ze blijken ten uitvoer te brengen, vindt RVB. Het is eigenlijk gekkenwerk, zo stelt Van der Greft, om één van de dichtstbevolkte landen ter wereld op te zadelen met de ambitie zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energieproductie, met alle daarvoor benodigde ruimte voor wind- en zonneparken op land.

Er komt dan ook daartegen steeds meer weerstand, schrijft RVB; immers waar in ons landschap gaan we dat alles realiseren? Het proces zal uiterst nauwgezet moeten worden gelopen. De inwoners moeten worden gehoord; in ieder geval alle inwoners die gehoord willen worden, zegt RVB. 

Wethouder Hagen blijft vooralsnog echter vasthouden aan haar voornemen om begin maart a.s. de zon- en windkaart te presenteren en de gemeenteraad de zoekgebieden daarop daadwerkelijk te laten vaststellen in de maand april daarop. Zij heeft aangegeven dat bij het vaststellen van de zoekgebieden rekening wordt gehouden met aangenomen moties, handtekeningen, petities en uitlatingen van actiegroepen. 

Volgens RVB lijken inwoners die zich vooraf hebben georganiseerd hiermee te worden voorgetrokken t.o.v. inwoners die zich nog niet hebben laten horen. Als dan duidelijk wordt dat in een zoekgebied, bijvoorbeeld aan de rand van een bepaald dorp, ruimte is voor windmolens of een zonneveld, dan hebben die laatste inwoners dus nog één maand de tijd om van zich te laten horen, hun mening daarover kenbaar te maken!

Fractievoorzitter van der Greft: “Het gaat hier wel om de grootste landschappelijke verandering van onze gemeente ooit. De gemeente loopt door deze manier van werken het risico dat we tegen oneindig veel procedures aanlopen. De manier waarop het nu wordt voorgesteld levert alleen maar narigheid op.”

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 januari jl. bleek dat alle raadsleden een zorgvuldig proces willen. RVB deed daarom het voorstel om wél in maart a.s. de zoekgebieden te presenteren, maar pas na de zomer die zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens daadwerkelijk ook door de gemeenteraad te laten vaststellen.

“Dan krijgen inwoners de tijd om daarop te reageren. Zodra duidelijk is waar de gemeenteraad zonnevelden en/of windmolens wil gaan realiseren is het vooraf doorlopen proces niet meer belangrijk. Inwoners gaan zich immers pas roeren als blijkt dat er op korte afstand van  hun woonomgeving ineens windmolens of zonnevelden worden gepland,” aldus Van der Greft.

De RVB-motie vond, met uitzondering van de Seniorenpartij en Lijst 8 Kernen, geen steun bij andere partijen in de raad. RVB is dan ook benieuwd hoe deze partijen straks gaan reageren als het raadsvoorstel met de vastgestelde zoekgebieden voorligt. Wat gaan deze partijen dan doen als ondanks het korte tijdsbestek en corona-onmogelijkheden heel veel inwoners zich melden om in te spreken en dan aangeven tegen de voorgestelde zoekgebieden te zijn?


advertentie