Commissieleden voor Quickscan Lokale Democratie

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen is op zoek naar leden voor de begeleidingscommissie Quickscan Lokale Democratie.

Wat vindt u van de manier waarop in de gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Kan dat duidelijker? Zijn er manieren om meer draagvlak te krijgen? Vindt u dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen?

Dat onderzoekt de gemeente binnenkort met de Quickscan Lokale Democratie van het programma Democratie in Actie. Voor de begeleidingscommissie van dit onderzoek zoekt de gemeente inwoners. Interesse en/of wilt u meer informatie? Stuur dan vóór 29 maart a.s. een e-mail naar communicatie@derondevenen.nl. Eind maart wil de gemeente de begeleidingscommissie compleet hebben. 

De gemeente gaat te rade bij inwoners, college, raad en ambtenaren. Het is een online vragenlijst, waarmee de gemeente snel een beeld krijgt van hoe de lokale democratie er voor staat en hoe de gemeente die kan versterken. De vragen gaan over participatie, invloed, controle, procedures en bewonersinitiatieven in de gemeente.

Wat doet de begeleidingscommissie Quickscan Lokale Democratie? De begeleidingscommissie is verantwoordelijk voor het proces van de Quickscan Lokale Democratie. De commissie komt 2 keer bij elkaar: voor een startgesprek en voor het opstellen van een verbeteragenda. De commissie zorgt ervoor - ondersteunt door de trekker - dat veel betrokkenen de online vragenlijst invullen. Ook zorgt de commissie ervoor dat de gemeente met de resultaten aan de slag gaat. De commissie steunt en bewaakt het vervolgtraject. De eerste avond staat gepland voor half april. De tweede voor eind mei.

In de begeleidingscommissie zitten naast 2 tot 3 inwoners ook 2 tot 3 raadsleden, 2 tot 3 ambtenaren en in ieder geval 1 collegelid. Met de uitkomsten van de Quickscan stelt de begeleidingscommissie een verbeteragenda op, en zo werken we aan een nog betere lokale democratie. De punten uit de verbeteragenda legt de gemeente uiteindelijk vast in participatiebeleid.

Burgemeester Maarten Divendal: "Op 17 maart bent u - hopelijk allemaal - naar de stembus geweest voor de Tweede Kamerverkiezingen. Stemrecht is een groot democratisch goed, zowel landelijk als lokaal. Maar democratie is meer dan stemrecht en politiek. In De Ronde Venen experimenteren we volop met nieuwe vormen van democratie. Denk naast inspreken bij raadsbijeenkomsten bijvoorbeeld aan (online) gesprekken, digitale vragenlijsten, werksessies met inwoners en adviesraden. En er zijn veel inwoners actief in dorpsraden en belangengroepen. Inwoners komen steeds vaker zelf met initiatieven voor een klein of groot maatschappelijk belang. Wat gaat er goed en wat kan beter? Moet het beter, en zo ja op welke onderdelen? Wat vinden we belangrijk? Betrekt de gemeente voldoende verschillende mensen en groepen erbij, of zijn het altijd dezelfde? Is het transparant genoeg en vindt er een echt gesprek plaats? Kunnen we ons ergens in verdiepen, zonder meteen een standpunt te hebben, staan we open voor (tegen) argumenten? Dat willen we komend jaar duidelijk krijgen, zodat we onze werkwijze daar op kunnen aanpassen. De Quickscan Lokale Democratie is een eerste stap."

Op de foto: burgemeester Maarten Divendal (foto: Michel ter Wolbeek)


advertentie