Voorstel zoekgebieden naar gemeenteraad

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen wil in 2040 een klimaatneutrale gemeente zijn. Een onderdeel hiervan is dat er in de gemeente  dan evenveel energie duurzaam wordt opgewekt als die we samen gebruiken. Met alleen zonnepanelen op alle beschikbare daken haalt de gemeente dit doel niet. De gemeente onderzocht daarom de afgelopen tijd welke gebieden geschikt zijn voor zonnevelden en windmolens. Deze gebieden heten ‘zoekgebieden’.

Het college heeft op 18 maart jl. het voorstel voor zoekgebieden aan de gemeenteraad voorgelegd. Die bespreekt het voorstel voor de zoekgebieden eerst tijdens de politieke commissie, en daarna in de raadsvergadering. Op dit moment zijn deze vergaderingen nog niet ingepland. Wanneer de data bekend zijn, kunnen inwoners zich aanmelden om in te spreken. 

Wethouder Kiki Hagen: "Deze zoekgebieden zijn het resultaat van een uitgebreid traject. We hebben inwoners, grondeigenaren, belangenorganisaties en voor- en tegenstanders gesproken. Samen hebben we de kwaliteiten van ons landschap in kaart gebracht. Al die inzichten hebben we meegewogen om de zoekgebieden voor zon en/of wind te bepalen. Belangrijk is dat elk zoekgebied een opdracht meekrijgt: de minimale en de maximale opwek. De minimale opwek is nodig om genoeg energie op te wekken, de maximale opwek is om ons landschap te beschermen.”

Wethouder Hagen vervolgt: “Het voorstel met de zoekgebieden ligt nu bij de gemeenteraad. Als die de zoekgebieden vaststelt, start het gebiedsproces. Tijdens dit proces gaan we terug het zoekgebied in. We geven een gebiedscoördinator de opdracht in gesprek te gaan met inwoners, grondeigenaren en gebruikers van het zoekgebied. Dit is anders dan wat andere gemeenten doen. Wij kiezen ervoor de bewoners als gebruikers van het gebied mee te laten praten over of we energie opwekken met zon of wind of een combinatie, en waar dat in het landschap het meest passend is."

Het college heeft vastgesteld dat de volgende gebieden de meest geschikte zijn voor zonnevelden en windmolens: 

• De Waardassackerpolder (A)
• Polders Eerste en Tweede Bedijking (P)
• Angstel west (E)
• Polder Groot Mijdrecht west (O)
• Polders Derde Bedijking en Veldzijde (Q)
• Polder Groot Wilnis Vinkeveen west (K)
• Geingebied zuid (B)
• Geingebied noord (C)

Als de meest geschikte zoekgebieden samen onvoldoende duurzame energie opwekken, kan de gemeente minder geschikte gebieden inzetten als zoekgebied. Daaronder vallen de gebieden Polders Botshol en Nellestein, Polder Blokland, Bovenlanden Amstel en Kromme Mijdrecht, Wilnisse Bovenlanden en Polder Groot Wilnis Vinkeveen Oost. Buiten deze gebieden komen er geen zonnevelden en windmolens.

Of een gebied geschikt is, ligt aan veel verschillende zaken. Denk aan de landschappelijke kwaliteiten en aan de cultuurhistorische waarde van een gebied. Maar ook aan plannen voor woningbouw, wet- en regelgeving en beleid, zoals bijvoorbeeld voor natuurontwikkeling. Ook de resultaten van de Zon- en Windkaart spelen een rol, net als de inbreng van verschillende belangengroepen over de kwaliteiten van de verschillende gebieden. 

Waarom zijn het Gein en het Angstelgebied zoekgebieden? Inwoners hebben via petities aangegeven tegen zonnevelden en/of windmolens in het Gein of in het Angstelgebied te zijn. Deze petities wegen mee in de keuze voor zoekgebieden.

Ook heeft de gemeenteraadhet college gevraagd sterk rekening te houden met het cultuurhistorisch landschap van de Stelling van Amsterdam en van het Geingebied. Hierdoor zijn deze gebieden op een lagere plek in de volgorde komen te staan. Toch stelt het college beide gebieden voor als zoekgebied voor zonnevelden en windmolens. 

In beide gebieden gelden naar verhouding weinig beleidsbeperkingen. In andere gebieden gelden er meer. Ook biedt de aanwezige infrastructuur (de A2, het spoor en het Amsterdam-Rijnkanaal) kansen voor het goed inpassen van zonnevelden en windmolens. Relatief veel inwoners geven ook de voorkeur aan windmolens en zonnevelden langs de infrastructuur in deze gebieden. De Stelling van Amsterdam is wel uitgesloten van windmolens, omdat de gemeenteraad dit zo besloten heeft.

Wat betekent dit voor mensen die in een zoekgebied wonen? Nadat de gemeenteraad zoekgebieden heeft aangewezen, start de gemeente in het eerste zoekgebied met een gebiedsproces. De gemeente stelt de zoekgebieden één voor één open onder leiding van een gebiedscoördinator. Die kijkt met bewoners, omwonenden, grondeigenaren en -gebruikers en andere belanghebbenden hoe zonnevelden en windmolens het beste in het landschap passen.

Dit alles legt de gemeente vast in de (ruimtelijke) voorwaarden voor dat gebied. Daarna kiest de gemeente via een aanbesteding ontwikkelaars. Die moeten zich houden aan de opgestelde voorwaarden.

Kunnen inwoners op dit moment nog iets inbrengen? Bij iedere raadscommissie of raadsvergadering kunnen inwoners inspreken over punten die op de agenda staan. De raad moet de behandeling van het voorstel van het college nog agenderen. Meer informatie staat op www.derondevenen.nl/inspreken. Wanneer er veel insprekers zijn kan de raad besluiten een extra inspreekavond te organiseren. De gemeente zendt vergaderingen live uit via de website van de gemeente. 

Blijf op de hoogte van het laatste duurzame nieuws van de gemeente en schrijf u in voor de nieuwsbrief via www.derondevenen.nl/duurzaam.

Op de foto: de zoekgebieden (zowel de beperkt geschikte gebieden als de meest geschikte gebieden).


advertentie