Gemeenteraadsvergadering 1 en 2 juni

De Ronde Venen - Woensdag- en donderdagavond 1 en 2 juni, vergadert vanaf 19:00 uur (LET OP! Gewijzigde aanvangstijd) de gemeenteraad van De Ronde Venen in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda van deze gemeenteraadsvergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp - maximaal 5 minuten per inspreker - kunt u zich tot 12:00 uur op de dag van de raadsvergadering aanmelden bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl.

3 - Onderzoek geloofsbrieven, raadsvoorstel:

Voorgesteld wordt onder goedkeuring van de geloofsbrieven en de daarbij behorende bescheiden, toe te laten als lid van de gemeenteraad De Ronde Venen, de heer P.C.L.J. Hageman, geboren 20 juni 1968 te Hengelo. Na goedkeuring wordt tot beëdiging overgegaan.

4 - Vaststellen agenda;

5 - Vaststellen Kadernota 2017:

Voorgesteld wordt de Kadernota 2017 vast te stellen en daarmee in te stemmen met de daarin opgenomen uitgangspunten en kaders voor de Begroting 2017, en de Kadernota 2017 als startpunt te gebruiken voor de te maken sluitende meerjarenprogrammabegroting.

Hieronder is op hoofdlijnen de procedure van behandeling weergegeven.

Speerpunten van beleid van fracties:

De fracties starten hun 1e termijn met het benoemen van hun speerpunten van beleid. In de vergadering wordt aangegeven, dat naast deze inbreng, de ingediende algemene beschouwingen onderdeel uitmaken van de beraadslaging.

De volgorde van spreektijd wordt bepaald bij loting door de voorzitter. Gesproken wordt vanaf het spreekgestoelte.

Tijdens het benoemen van de speerpunten van beleid wordt geen ruimte geboden voor interrupties

Debat over de algemene beschouwingen:

De raad krijgt de gelegenheid om te reageren op elkaars algemene beschouwing en met elkaar in debat te gaan.

Pauze (± 21.30 uur)

Reacties college op de ingediende algemene beschouwingen:

Het college geeft in de 1e termijn een mondelinge reactie op de algemene beschouwingen. De spreektijd bedraagt per collegelid 15 minuten. Tijdens de beantwoording van het college is er ruimte om interrupties te plegen.

Schorsing tot donderdag 2 juni 19:00 uur

Gestreefd wordt naar de eindtijd van 23:00 uur. Wat dan niet aan de orde is gekomen wordt donderdagavond 2 juni opgepakt.

6 - Behandeling ingediende moties en amendementen: 

Elke ingediende motie en/of amendement wordt afzonderlijk in de raad aan de orde gesteld. De volgorde van behandeling van de moties en amendementen wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de thema-indeling van de Kadernota.

De fracties krijgen de gelegenheid hun motie of amendement kort toe te lichten. Vervolgens wordt naast het oordeel van de raad, ook het college gevraagd wat hun standpunt is over de betreffende motie of amendement.

Pauze (± 21:15 uur)

De fracties krijgen de gelegenheid om naar aanleiding van de bespreking van de moties en amendementen overleg binnen de fractie te houden en overleg met andere fracties te voeren.

Besluitvorming moties/amendementen/raadsvoorstel:

Aansluitend vindt de besluitvorming en stemming plaats over de ingediende moties, amendementen en het raadsvoorstel. Bij de stemming krijgen de raadsleden/fracties -als daartoe behoefte bestaat- de gelegenheid een korte stemverklaring te geven.

7 - Wijziging verordening toeristenbelasting 2016 inzake landtoeristenbelasting:

Voorgesteld wordt de Verordening toeristenbelasting 2016 te wijzigen en het tarief voor landtoeristen per 1 juli 2016 te bepalen op € 0,88 per overnachting.

8 - Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2016 en ontwerpbegroting 2017 ODRU:

Voorgesteld wordt in te stemmen met de brief met zienswijzen op de ontwerpbegrotingswijziging 2016 en ontwerpbegroting 2017 van de Omgevingsdienst regio Utrecht.

9 - Zienswijzen ontwerp jaarsstukken 2015 Veiligheidsregio Utrecht (VRU):

Voorgesteld wordt in te stemmen met het niet naar voren brengen van een zienswijze bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht ten aanzien van de Voorlopige Jaarrekening 2015 en het bestemmingsvoorstel en het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht schriftelijk van het genomen besluit in kennis te stellen.

10 - Zienswijzen ontwerp 1e wijziging programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Utrecht (VRU): 

Voorgesteld wordt in te stemmen met het niet naar voren brengen van een zienswijze bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht ten aanzien van de Ontwerp-1e wijziging programmabegroting 2016 en het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht schriftelijk van het genomen besluit in kennis te stellen.

11 - Akkoordstukken:

11a - Actualisatie grondexploitaties 2016:

Voorgesteld wordt:

- de vier geactualiseerde grondexploitaties 2016 vast te stellen welke zijn toegelicht in de rapportage Actualisatie grondexploitaties 2016 dd.26 april 2016.
- in te stemmen met het afsluiten van de grondexploitatie Veenbad. De boekwaarde voor het project van Veenbad van € 289.000 (negatief) komt deels ten laste van de reeds opgenomen verliesvoorziening van € 276.000. Het saldo van € 13.000 komt ten laste van het jaarrekeningresultaat 2015.
- in te stemmen met het afsluiten van de grondexploitatie Meerbad fase 1. De boekwaarde voor het project van Meerbad fase 1 van € 28.000 (negatief) komt ten laste van het jaarrekeningresultaat 2015. In vergelijking met de begroting 2015 is er sprake van een negatief effect van € 63.000.
- in te stemmen met een verhoging van de verliesvoorziening voor de grondexploitatie Stationslocatie Mijdrecht met € 1.221.000 en dit te verwerken ten laste van het jaarrekeningresultaat 2015.
- in te stemmen met een verlaging van de verliesvoorziening voor de grondexploitatie De Maricken met € 3.633.000 en dit te verwerken ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2015.
- het nadeel ten gevolge van de aan te passen rente 2016 over de boekwaarde van de grondexploitaties van € 64.000 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2016.
- op basis van de geactualiseerde grondexploitaties 2016 de budgetten voor de bouwgronden in exploitatie in de begroting 2016 op te nemen.
- op basis van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur te besluiten geheimhouding te bekrachtigen met betrekking tot bij dit voorstel behorende rapportage “actualisatie grondexploitaties 2016 geheim”. De geheimhouding geldt voor de looptijd van de grondexploitaties (uiterlijk tot 2021).

11b - Zienswijzen ontwerp ontwerpprogrammabegroting 2017 Veiligheisregio Utrecht (VRU): 

Voorgesteld wordt in te stemmen met het niet naar voren brengen van een zienswijze bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht ten aanzien van de Ontwerp-Programmabegroting 2017 en het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht schriftelijk van het genomen besluit in kennis te stellen, waarin wel de opmerking wordt gemaakt dat de uitkomsten van de bestuursconferentie over de solidariteitsafspraken in de huidige financieringssystematiek met grote belangstelling afgewacht worden.

11c - Ontslag leden rekenkamercommissie (RKC), actualiseren verordening rekenkamer-commissie en instellen selectiecommissie:

Voorgesteld wordt:

- over te gaan tot het verlenen van ontslag op eigen verzoek leden rekenkamercommissie.
- het vaststellen van de Verordening rekenkamercommissie gemeente De Ronde Venen 2016.
- over te gaan tot het instellen van een selectiecommissie voor werving van nieuwe leden rekenkamercommissie

12 - Notulen vorige raadsvergadering:

De notulen worden vastgesteld.

13 - Sluiting.

De bij de agenda behorende stukken zijn HIER en HIER in te zien en te downloaden.

De Algemene Beschouwingen van de raadsfracties zijn in te zien en te downloaden via de links onderaan deze pagina.

De gemeenteraadsvergadering is openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. Bezoekers van de gemeenteraadsvergadering kunnen de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein gebruiken.

De gemeenteraadsvergadering is live op tv en radio te volgen bij RTV Ronde Venen.

De gemeenteraadsvergadering is ook te volgen op de website van de gemeente De Ronde Venen.

Een live-verslag van de gemeenteraadsvergadering is te volgen op Twitter via @Redlum25 of via de hashtag #grdrv.


advertentie