CU-SGP De Ronde Venen: 'uitnodiging coalitie wassen neus'

De Ronde Venen - In de raadsvergadering van 1 en 2 juni werd in de raad van De Ronde Venen de Kadernota 2017 behandeld. De Kadernota is het basisdocument waarop de begroting van 2017 wordt gebaseerd. De coalitie had, in de weken daaraan voorafgaand, aangegeven open te staan voor voorstellen van de oppositie. Dat bleek een wassen neus. Dit schrijft de fractie ChristenUnie-SGP (CU-SGP) in een terugblik op de gemeenteraadsvergadering van 1 en 2 juni.

Voor de CU-SGP bevatte de Kadernota twee onacceptabele punten, die echt van tafel moesten voor de fractie de Kadernota hadden kunnen steunen. Dat betrof de in de ogen van de fractie CU-SGP onverantwoorde extra korting die de coalitie wilde toepassen op het sociaal domein en de, volgens de CU-SGP hapsnap keuzes van de met voorrang op te knappen wegen.

De fractie heeft geprobeerd deze twee punten te repareren met amendementen, die de volle steun van de voltallige oppositie kregen, maar welke door de coalitie werden weggestemd. Daarna kond de fractie geen steun meer verlenen aan de Kadernota 2017.

De coalitie van CDA, VVD en Ronde Venen Belang, gaat ervan uit dat op basis van de resultaten van één jaar (2015), notabene een overgangs- en invoeringsjaar, structureel gekort kan worden op het budget voor het sociaal domein. Dat budget was voor 2015 ca € 12 miljoen, het Rijk gaat daar tot 2020 al € 1.200.000 op bezuinigen. De coalitie doet daar nog eens een extra bezuiniging van € 740.000 bovenop. “Een volstrekt onverantwoorde actie” aldus fractievoorzitter Wim Stam. Daar waar landelijk juist wordt gepleit nu niet in te grijpen in deze budgetten, doet deze coalitie dat wel. De fractie CU-SGP kent geen andere gemeente die dat nu ook doet.

Daarnaast wil dit college een aantal wegen versneld gaan opknappen, maar komt daar tot een merkwaardige keuze. Hoewel CDA en VVD aan het begin van dit jaar voormalig wethouder Dijkstra de opdracht hadden gegeven zijn prioriteitenlijst te herzien en aan te passen aan een meer transparante methode, blijkt dat ineens niet meer belangrijk te zijn.

In de beantwoording van de vragen voor de commissiebehandeling schrijft het college namelijk “Bij het tot stand komen van de onderhoudsprojecten is het principe assetmanagement niet toegepast. De reden hiervan is dat we snel aan de slag willen” en “De selectie van de hiervoor benoemde wegen is gebaseerd op projecten met een korte doorlooptijd, waarbij van belang is dat in verschillende kernen zichtbaar is dat wegenonderhoud wordt uitgevoerd”. Van de drie in 2016 nog aan te pakken wegen, blijkt er maar één bij de 10 meest urgente wegen te zitten. Van de overige acht wegen die het college in 2017 wil aanpakken, staat er zelfs één pas op plek 43. Kortom, een actie voor de bühne; “kijk ons eens (asfalt)meters maken”.

Als vervolgens wordt gekeken naar het stemgedrag van de coalitie, dan ziet de fractie CU-SGP dat de coalitie alleen moties van de oppositie heeft gesteund, die door het college werden overgenomen of aangeraden. Alle andere voorstellen werden door de coalitie unaniem verworpen. Daar zitten soms ook bijzondere voorbeelden bij.

De coalitie schrijft in haar Kadernota “In 2017 willen wij tevens inzetten op het faciliteren van zo breed mogelijke mantelzorgondersteuning”. De CU-SGP-fractie heeft hieraan een bijdrage willen leveren via de motie Mantelzorg, waarin het college wordt gevraagd een idee van de gemeente Amsterdam over te nemen. In dat idee kunnen medewerkers van de gemeente (op vrijwillige basis) verlofuren inleveren voor collega’s die overbelast dreigen te raken als mantelzorger. Het kost de gemeente niets, maar versterkt de solidariteit. Ook deze motie werd vervolgens door de coalitie verworpen. Ook door het CDA, dat zich in de achterliggende jaren zo sterk maakte voor de mantelzorger. Voor de fractie CU-SGP onbegrijpelijk. De fractie hoopt dat Rondeveense ondernemers wel iets in het plan en gaan zij dit met hun personeel bespreken.

De conclusie van de fractie CU-SGP is, dat de samenwerking tussen coalitie en oppositie ten minste een valse start heeft gehad. En dat lag niet aan de oppositie, want de coalitie-moties kregen voor meer dan 50% de steun van de oppositie en dat is aanzienlijk meer dan andersom.

Kijk HIER voor een lijst met moties en amendementen die de fractie CU-SGP, al dan niet samen met andere oppositiepartijen, heeft ingediend.


advertentie