Agenda commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken/Financiën

De Ronde Venen - Vanavond, donderdagavond 23 juni, vergadert vanaf 19:30 uur de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken/Financiën in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken - maximaal 5 minuten per inspreker - over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, kunt u zich aanmelden tot 12:00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via (0297) 29 17 85 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl, onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 - Vaststellen agenda;

4 - Vaststellen notulen vorige commissievergadering(en);

5 - Voortgang en overige ontwikkelingen:

5a - Toezeggingen:

Het overzicht 'openstaande toezeggingen c.a.' wordt aan de orde gesteld.

5b - Informatieuitwisseling:

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Algemeen Bestuurlijke Zaken/Financiën, en mededelingen te doen. Daarnaast kan actuele informatie worden uitgewisseld over de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht en Regionaal Historisch Centrum Vecht & Venen.

6 - Punten voor de raad van 6/7 juli 2016:

a - Herbevestiging Uittredingsovereenkomst Recreatieschap Vinkeveense Plassen:

Voorgesteld wordt in te stemmen met het Tweede Addendum bji de Uittredingsovereenkomst tussen de gemeente De Ronde Venen en de gemeente Amsterdam inzake de opheffing en afwikkeling van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Vinkeveense Plassen.

6b - Kaders rechtsopvolging recreatieschap Vinkeveense Plassen:

Voorgesteld wordt:

- in te stemmen met de criteria voor de uitwerking en beoordeling van een voorstel tot rechtsopvolging van het recreatieschap Vinkeveense Plassen;
- in te stemmen met een volgordelijkheid in het onderzoeken van een rechtsopvolger:

*recreatieschap Stichtse Groenlanden;
*recreatieschap Loosdrecht;
*recreatieschap Stichtse Groenlanden én Loosdrecht (één schap);
*het als gemeente zelfstandig uitvoeren van het beheer van de Vinkeveense Plassen.

- het college de opdracht te geven om in het najaar een voorstel voor te leggen voor rechtsopvolging;
- na besluitvorming over de kaders van de rechtsopvolging het recreatieschap te informeren.

6c - Ontwerpbegroting recreatieschap Vinkeveense Plassen 2017;

6d- programmarekening 2015 (behoudens het onderwerp Sociaal Domein, geagendeerd voor de commissie SI&PW van 20 juni 2016)

Voorgesteld wordt:

- de programmarekening 2015 vast te stellen;
- het nog te bestemmen resultaat van € 7.725.000 toe te voegen aan de algemene reserves (salidreserve);
- de doorwerking naar de begroting 2016 en daarop volgende jaren als volgt in te vullen:

* Voor het uitvoeren van diverse incidentele acties € 1.650.000 beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserves waarvan € 1.3500.000 in 2016 en € 300.000 in 2017;
*De structurele doorwerking van € 1.050.000 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat 2016.

6e - Vaststellen 1e bestuursrapportage:

Voorgesteld wordt:

- in te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2016 en daarmee kennis te nemen van de stand van zaken van de beleidsontwikkelingen per programma;
- in te stemmen met het wijzigen van de budgetten van de begroting 2016, met een effect op het begrotingsresultaat van € 406.000, zoals deze per programma zijn samengevat:
- in te stemmen met het verwerken van de budget-neutrale mutaties 2016 – 2019 zoals deze per programma zijn samengevat.
- in te stemmen met de (bijgestelde) dotaties & onttrekkingen uit de reserves, zoals deze per programma zijn samengevat: 2016 : € 422.000 toevoegen aan de reserves.

7 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER te downloaden.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Een live-verslag van de commissievergadering is op Twitter te volgen via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.


advertentie