Proeftuin Veenweiden van start met Wilnisse inbreng

Zegveld/Wilnis - Donderdag 30 juni vond de aftrap plaats van het project 'Proeftuin Veenweiden'. Het drie jaar durende programma gaat van start met tien vooruitkijkende melkveehouders, met de bedoeling dat aantal tot honderd uit te breiden. Boeren, onderzoekers en adviseurs zullen proberen praktische resultaten te boeken door verminderde ammoniakuitstoot, verminderde bodemdaling en verbeterde waterkwaliteit.

In Proeftuin Veenweiden worden maatregelen ontwikkeld voor minder stikstofbelasting, betere waterkwaliteit en vermindering van bodemdaling. Verder wordt gekeken naar mogelijkheden om eiwit dat op het eigen bedrijf wordt geproduceerd, maximaal te benutten. Alleen met een integrale aanpak én in samenwerking met anderen, kunnen stappen worden gezet naar een veehouderij in de Veenweiden, die economisch rendabel is, met bewegingsruimte voor slim ondernemerschap en die maatschappelijk gewaardeerd wordt.

De Veenweiden is een bijzonder agrarisch gebied, vanwege de langgerekte percelen, de bodemdaling, complexe logistiek en de Randstedelijke ligging. Melkveehouders moeten net als andere bedrijven in die regio, anticiperen op de ontwikkelingen die op hen afkomen.

Eén van die ontwikkelingen is een te hoge stikstofbelasting in het gebied, waar havenbedrijf, luchthaven en boeren samen een verantwoordelijkheid hebben. Boer blijven in de Veenweiden vraagt dus om visie en vakmanschap.

Proeftuin Veenweiden wil samen met o.a. 100 ambitieuze en oplossingsgerichte melkveehouders maatregelen ontwikkelen en uittesten in de praktijk. De groep ‘praktijktesters’ bestaat uit 10 pilotbedrijven die concreet aan de slag gaan met maatregelen om hun bedrijf efficiënter en toekomstbestendig te maken. Ze doen dat niet alleen voor zichzelf, maar betrekken 90 collega-melkveehouders daarbij. Die gaan op hun beurt kijken met welke maatregelen zij uit de voeten kunnen.

Een van de 'praktijktesters' is de 43-jarige Arno Plomp uit Wilnis. Op zijn bedrijf heeft hij 120 melkkoeien en 65 stuks jongvee. Hij beschikt over zo'n 65 ha. grond, waarvan 30 ha. 'huiskavel' is. Huiskavel is een een kavel met een woonhuis. Plomp past roterend standweiden toe, waarbij zijn koeien in periodes over alle weidepercelen rouleren. Bekijk HIER het profiel van Arno Plomp.

In de Proeftuin draait het om onderzoek en het praktijkrijp maken van maatregelen. Maar dat niet alleen: succesvolle en duurzame maatregelen moeten worden geborgd en beloond voor blijvend resultaat en rendement in de toekomst. Een 3-sporen aanpak die ondernemerschap, onderzoek en praktijk met elkaar verbindt.

Het innovatieprogramma Proeftuin Veenweiden heeft groen licht gekregen van provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Economische Zaken. Het driejarig programma krijgt financiële en inhoudelijke steun van LTO Noord. Tevens worden met de provincies Utrecht en Noord-Holland projecten voorbereid die in samenhang met het programma worden uitgevoerd.

Proeftuin Veenweiden is een innovatief gebiedsprogramma waarin melkveehouders, onderzoekers en adviseurs gezamenlijk maatregelen ontwikkelen voor minder ammoniakemissie, betere waterkwaliteit en vermindering van bodemdaling. De Proeftuin is een initiatief van LTO Noord en VIC Zegveld. De uitvoering van het programma is in handen van LTO Noord, Wageningen UR, VIC Zegveld, PPP-Agro Advies en het Louis Bolk Instituut.


advertentie