College Uithoorn blij met aangepaste voorkeursvariant Uithoornlijn

Uithoorn - Het college van B&W van gemeente Uithoorn stelt de gemeenteraad voor om de voorliggende voorkeursvariant voor de Uithoornlijn vast te stellen. Deze voorkeursvariant is op een aantal punten aangepast ten opzichte van de variant die in juni jongstleden in consultatie werd gebracht.

Vanuit de gemeente is steeds aangegeven dat ook de directe verbinding met Amstelveen en Amsterdam voor Uithoorn belangrijk is. Dit kwam ook in de consultatiereacties naar voren. Daarom heeft de stuurgroep Uithoornlijn besloten een directe busverbinding tussen Zijdelwaard en Amstelveen Centrum toe te voegen. Het Uithoornse college is blij met deze toevoeging, en ook met de extra veiligheidsmaatregelen die op de kruisingen genomen worden.

B&W blijft dan ook onverminderd van mening dat de komst van de Uithoornlijn een kans is voor Uithoorn en haar directe omgeving. Zo kan Uithoorn - ondanks toenemende drukte op het wegennet, toename van het aantal reizigers en bezuinigingen in het OV - een goede openbaar vervoerverbinding behouden en aansluiten op de regionale ontwikkelingen van het openbaar vervoersysteem..

De voorkeursvariant bestaat uit het doortrekken van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uithoorn ter hoogte van de huidige bushalte Stationsstraat over het tracé van de Spoordijk. De tramhaltes bij deze variant zijn voorzien bij Aan de Zoom, het busstation Uithoorn en Dorpscentrum.

De Uithoornlijn vervangt de huidige directe busverbindingen uit Uithoorn naar Amstelveen en Amsterdam, met uitzondering van een busverbinding tussen Zijdelwaard en Amstelveen centrum.

In de voorkeursvariant wordt gekozen voor een tramverbinding zonder directe bus naar Amstelveen en Amsterdam, met uitzondering van een busverbinding tussen Zijdelwaard en Amstelveen centrum. Met de Uithoornlijn ontstaat een nieuwe duurzame, hoogwaardige HOV-as, waarbij de meeste reizigers snel en betrouwbaar, soms met een extra overstap, hun bestemming kunnen bereiken. Ook blijven de verbindingen met Hoofddorp-Aalsmeer, De Ronde Venen-Wilnis en Alphen aan de Rijn in stand.

De stuurgroep heeft na de consultatie besloten een busverbinding tussen de wijk Zijdelwaard in Uithoorn en Amstelveencentrum toe te voegen. Deze busverbinding zal niet zo snel zijn als de tram en met een lage frequentie rijden, maar zal voor de inwoners van Zijdelwaard het comfort van een directe verbinding zonder overstap met het centrum van Amstelveen bieden.

De aanleg van de tramlijn in combinatie met de bovenstaande buslijnen maakt het niet langer noodzakelijk dat er directe bussen naar Amsterdam en Amsterdam-Zuidoost blijven rijden. De meeste bestemmingen die nu door deze bussen worden bediend, zijn goed en snel bereikbaar met de tram, sommigen wel met een extra overstap. Dit past binnen de nieuwe benadering van hoogwaardige lijnen met knooppunten.

Bovendien zal binnen Uithoorn een reguliere bus rijden, om te zorgen dat de wijken die wat verder van de tram afliggen, ook op openbaar vervoer aangesloten blijven. Zo kunnen inwoners van deze wijken vanaf een halte nabij hun woning naar een tramhalte en tussen de wijken reizen.

Tijdens de consultatieronde van 2 tot en met 29 juni 2016 kon iedereen reageren op de uitkomsten van de onderzoeken en de voorkeursvariant. In totaal zijn tijdens de consultatieronde 363 reacties binnengekomen. De meest voorkomende onderwerpen zijn:

• Nut en noodzaak om het huidige buslijnennet te vervangen door de Uithoornlijn
• Zorgen van omwonenden over geluidsoverlast
• Zorgen over de verkeersveiligheid / veilige kruisingen
• Bereikbaarheid van de wat verder gelegen wijken in Uithoorn

Van alle reacties, was ongeveer 30% van bewoners die graag zien dat de Uithoornlijn wordt aangelegd.

Zij zien hierin een verbetering van het openbaar vervoer.

Naar aanleiding van de inspraakreacties is nogmaals goed gekeken naar de plannen. Besloten is een aantal wijzigingen en aanvullingen op het oorspronkelijk plan op te nemen in het definitieve voorstel. Deze wijzigingen en toevoegingen worden meegenomen in de volgende fase, de planuitwerkingsfase van de Uithoornlijn als hiertoe besloten wordt.

In het definitieve voorstel worden voorstellen gedaan voor de veiligheidsmaatregelen op de kruisingen. Uitgangspunt is dat de kruisingen allemaal veilig ingericht kunnen en zullen worden. Er zal rekening worden gehouden met het feit dat de tram een nieuw fenomeen is in Uithoorn. Voor twee kruisingen wordt een overwegboom voorgesteld, voor één kruising alleen waarschuwingslichten.

Ook worden voorstellen gedaan voor bovenwettelijke maatregelen (geluid/zichtschermen) voor langs het tracé, waarbij in grote mate tegemoet wordt gekomen aan de wensen van de aanwonenden om geluidsoverlast en verlies van privacy te beperken.

Verder wordt gespecificeerd hoeveel fiets- en autoparkeerplaatsen de Uithoornlijn straks nodig heeft.

Tenslotte wordt ook de eerder genoemde busverbinding toegevoegd tussen Zijdelwaard in Uithoorn en Amstelveen centrum.

De gemeenteraad van Uithoorn neemt als eerste een beslissing over de Uithoornlijn op 13 oktober 2016 en over de bijdrage die Uithoorn daaraan levert. Daarna volgt de gemeenteraad van Amstelveen op 9 november. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland nemen uiterlijk 1 november een besluit en Provinciale Staten beslissen op 12 december over het beschikbaar stellen van het budget. Als laatste wordt het definitieve voorstel op 13 december aan de Regioraad voorgelegd.

Stemt ook de Regioraad in met het voorstel, dan gaat het project Uithoornlijn naar de volgende fase en worden de plannen verder uitgewerkt. Ook beginnen dan de bestemmingsplanprocedures die de aanleg juridisch mogelijk maken. Voor het aanpassen een bestemmingsplan geldt een wettelijke inspraakprocedure. Het vaststellen van een bestemmingsplan is de bevoegdheid van de gemeenteraden van Uithoorn en Amstelveen.

De gemeenteraad van Uithoorn organiseert op woensdag 28 september een speciale inspraakavond over de Uithoornlijn. Tijdens die bijeenkomst kan iedereen zich rechtstreeks tot de raad wenden. Aanmelden hier voor kan tot 21 september bij de griffie van de gemeente Uithoorn via griffie@uithoorn.nl. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 19:30 uur. Bij een groot aantal aanmeldingen wordt mogelijk nog een extra avond georganiseerd.

Het is uiteraard ook mogelijk de bijeenkomst bij te wonen als toehoorder. Aanmelden is dan niet nodig, een plek reserveren is niet mogelijk. Het aantal plaatsen in het gemeentehuis is beperkt. De gemeente zorgt voor zoveel mogelijk plekken om de vergadering te kunnen beluisteren. Als deze allemaal bezet zijn, is toegang tot het gemeentehuis niet meer mogelijk.

De bijeenkomst kan de dag erna via de website van de gemeente worden teruggeluisterd.

Klik voor de beschrijving van de voorkeursvariant op de link onder dit artikel.

Kijk HIER voor meer informatie over de Uithoornlijn. 


advertentie