CU-SGP: ''Kwartje van Spil' deels terug naar inwoners'

De Ronde Venen - Aanstaande donderdagavond vergadert de gemeenteraad van De Ronde Venen over de begroting van de gemeente voor 2017. Enige tijd geleden konden wij al melden dat de gemeente verwacht over 2017 ongeveer € 400.000 over te houden. Het college van B&W wil de besteding van dat bedrag overlaten aan de gemeenteraad. Wel heeft het college de gemeenteraad een aantal opties voorgesteld. 

Overigens zijn de laatste dagen cijfers naar buiten gekomen, die wijzen op een mogelijk hoger overschot in 2017, namelijk € 440.000. Daarbovenop krijgt de gemeente van het rijk nog een extra bijdrage voor de opvang van de vluchtelingen, zodat de kosten daarvan niet uit de gemeentelijke reserves hoeven te worden betaald.

De fractie van CU-SGP gaat de gemeenteraad voorstellen de inflatiecorrectie voor de onroerendezaakbelasting (OZB) in 2017 achterwege te laten. Dat schrijft de fractie in een persbericht.

De fractie schrijft dat gezien de positieve begroting en de uitnodiging van de wethouder om met voorstellen te komen, de ChristenUnie-SGP zal voorstellen bij de OZB voor 2017 geen inflatiecorrectie toe te passen.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad, waaronder ook de CU-SGP, in meerderheid het voorstel van het toenmalige college (CDA, RVB, PvdA/GL/LS en CU-SGP) gesteund over een extra OZB-verhoging van ca 6%. Die was nodig vanwege de grote onzekerheid rondom de nieuwe taken in het sociaal domein (transitie). Onduidelijk was toen of de budgetten toereikend zouden zijn voor het verlenen van de benodigde zorg, terwijl het budget voor de uitvoering zeker niet toereikend zou zijn.

De fractie CU-SGP heeft die verhoging toen gesteund, om te voorkomen dat zorggeld naar de uitvoering zou gaan. De afspraken in het toen geldende coalitie-akkoord gaven daar ook ruimte voor. De fractie heeft toen meegewogen, dat men  indien de kosten in het sociaal domein mee zouden vallen, die OZB-verhoging van ca. 6% ook weer terug zou willen draaien.

De fractie schrijft dat inmiddels het eerste jaar van deze zogenaamde transitie achter de rug is, en dat een flink stuk van het budget over is gebleven. CU-SGP heeft kritiek op het huidige college van B&W (CDA, VVD en RVB), omdat dat volgens de fractie, in de kadernota zelfs aanleiding zag op voorhand het budget voor het sociaal domein voor 2017 maar direct met € 600.000 te korten.

CU-SGP was daar geen voorstander van. “Een zwaluw maakt nog geen zomer” aldus fractievoorzitter Wim Stam. “We moeten nog maar zien of we in de jaren 2017 en verder net zo in de plus scoren, zeker omdat het rijk tot 2020 nog ca. € 1,2 miljoen op dit budget gaat korten”.

Wel is de CU-SGP van mening, dat de huidige ontwikkelingen zodanig zijn, dat een eerste stap in die OZB-teruggave wel gedaan kan worden. Door nu de inflatiecorrectie niet toe te passen, wordt feitelijk ca. 1% van de totale verhoging van 6% terug gegeven. CU=SGP stelt zelfs voor, dat bij blijvende positieve ontwikkelingen te blijven doen tot die 6% is bereikt.

Stam vervolgt: “Daarmee voorkomen we dat we hier een soort “kwartje van Spil” gaan krijgen”, verwijzend naar het beruchte “kwartje van Kok” dat de Nederlander nooit meer terugzag. Om die reden zal de fractie bij de begrotingsbehandeling dus een amendement indienen om de inflatiecorrectie voor de OZB van 2017 achterwege te laten.

Het niet toepassen van de inflatiecorrectie in 2017, betekent dat de gemeente in 2017 ca. € 74.000 minder OZB ontvangt. Dit kan volgens CU-SGP ruimschoots gedekt worden uit het verwachte overschot.

Volgens de CU-SGP is de beperkte OZB-aanpassing zeer verdedigbaar. Het past volgens de fractie ook bij de beleidsuitspraak van de coalitie, dat men wil streven naar belastingverlaging.


advertentie