CDA De Ronde Venen stelt vragen over veiligheid in de kernen

De Ronde Venen - Het CDA De Ronde Venen heeft het college van B&W een aantal schriftelijke vragen gesteld over de vermeende (sociale) onveiligheid in de diverse kernen in de gemeente. Dat schrijft de fractie in een verklaring op haar website.

Het CDA zegt verheugd te zijn dat het winkelgebied in de kern van Mijdrecht een impuls krijgt, door de geplande bouw van nieuwe woningen, de komst van een nieuwe supermarkt en de renovatie van het bestaande winkelcentrum De Lindeboom. Hernieuwde aandacht voor de vitaliteit van de dorpskernen spreekt het CDA bijzonder aan. 

Tegen die achtergrond heeft het CDA behoefte aan de beantwoording van enkele vragen over de (sociale) veiligheid en het voorkomen van criminaliteit en overlast (bijv. lawaai en afval) in het centrum van Mijdrecht, het Speelwoud in Wilnis, het winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen en andere  locaties in de gemeente. Het gaat uiteraard om de situatie in de (semi) openbare ruimte.

Volgens de verklaring gaat het het CDA er om dat onvoorwaardelijk waarborgen worden gegeven voor een adequate beheersbaarheid, d.w.z. een afdoende veiligheidsniveau, zodat ongestoord sprake kan zijn van een prettige, leefbare en veilige omgeving. Ongewenste toegankelijkheid en onbedoeld gebruik van de (semi) openbare ruimte moet volgens het CDA, zoveel mogelijk worden voorkomen door goed doordachte beleidsplannen en een stringent uitvoeringsbeleid.  

Daarbij vraagt het CDA bijzondere aandacht voor de gesignaleerde aanwezigheid van kleine en grotere groepen, die zich, volgens het CDA, in de “donkere uren” in de directe omgeving van winkelcentra ophouden, of zich dan “verpozen” op schoolpleinen en andere plekken, zonder dat hun aanwezigheid op die locaties per se noodzakelijk is, of direct gekoppeld is aan de functie van die winkelcentra en schoolgebouwen of andere objecten. Dit verhoogt bij veel goedwillende inwoners gevoelens van ongenoegen, irritatie en onveiligheid. Volgens het CDA wordt van effectief optreden doorgaans bij deze groep weinig tot niets gemerkt.

De fractie wil onder meer weten of de beheersbaarheid van de (semi) openbare ruimte in de gemeente in voldoende mate de aandacht heeft van het college en waaruit dat dan blijkt. Voorts vraagt de fractie of overal in de gemeente de sociale veiligheid op adequaat niveau kan worden gegarandeerd en waaruit dat dan blijkt.

Het CDA vraagt verder of het juist is dat in het overleg met ondernemers/winkeliers, door hen al geruime tijd en meerdere malen speciale aandacht is gevraagd voor de gevoelens van onveiligheid, overlast en de vermoedens van criminele activiteiten op het plein voor de Janskerk en het Haitsmaplein, waarbij met name de hoek bij de Ringvaart en de begraafplaats genoemd wordt. In aansluiting daarop vraagt de fractie het college of de situaties op beide locaties toonbeelden bij uitstek zijn van sociale veiligheid zijn.

Ook vraagt het CDA naar de beleids- en uitvoeringsmaatregelen die door het college en de politie het afgelopen jaar zijn getroffen om op doeltreffende wijze op te treden tegen de daar geconstateerde situaties die maatschappelijk onwenselijk zijn. In vervolg daarop vraagt het CDA naar de concrete “successen” die gedurende het afgelopen half jaar zijn bereikt.

Het CDA kijkt tenslotte vooruit naar de viering van Oud en Nieuw in de gemeente en wijst het college er op dat bij de vorige jaarwisseling vooral in Wilnis veel overlast is geweest in de buurt rond de schoolpleinen bij de Wagenmaker en in het Speelwoud in Wilnis. In de directe omgeving daarvan zijn toen ook aanzienlijke vernielingen gepleegd.

Het CDA wil dan ook weten hoe en in welke mate die omstandigheden meespelen en doorwerken in de risicoafwegingen en uitvoeringsmaatregelen van het college van B&W die betrekking hebben op een effectief optreden aan het einde van de komende maand.

Klik op de link onder dit artikel voor de volledige vragen van de CDA-fractie.


advertentie