CU-SGP pleit voor gezonde doorstart van PAUW Bedrijven

Breukelen/De Ronde Venen - In november vorig jaar heeft de ChristenUnie-SGP (CU-SGP) haar ernstige twijfels uitgesproken over het voorgenomen besluit van het bestuur van PAUW Bedrijven en de betrokken colleges, om PAUW Bedrijven op te heffen. Inmiddels ligt er een gewijzigd voorstel van het college waarin nu niet van opheffen gesproken wordt, maar waarmee wel een koers wordt ingezet, die tot opheffing leidt.

Uiteraard is de CU-SGP- fractie aanwezig geweest bij de regionale raadsbijeenkomst op 14 december jl., die mede op initiatief van de CU-SGP was georganiseerd. Daarbij werd het de fractie al snel duidelijk dat veel raadsleden uit de zes gemeenten bijzonder kritisch staan tegenover het voornemen van het bestuur.

Inmiddels is er ook een second opinion beschikbaar, in de vorm van een onderzoek van Robert Capel Organisatie-advies in opdracht van de ondernemingsraad van PAUW. De CU-SGP heeft ook kennisgenomen van de resultaten van dat onderzoek dat op 16 januari jl werd gepresenteerd.

Dat onderzoek geeft een aantal alternatieve mogelijkheden, die onderzocht zouden moeten worden om een levensvatbare doorstart te maken. Veelzeggend is ook de brief van gezamenlijke ondernemersverenigingen in de regio, die vooral aandringen op behoud van PAUW, omdat zij ervan uitgaan dat de zes gemeenten die taak niet met dezelfde kennis en competenties over zullen kunnen nemen.

“Voor de ChristenUnie-SGP is behoud van PAUW geen doel op zich” volgens fractievoorzitter Wim Stam, “maar wij zijn alles afwegend tot de conclusie gekomen, dat stopzetten van PAUW een te groot risico met zich meebrengt voor onze inwoners met een arbeidsbeperking of een achterstand tot de arbeidsmarkt”. Raadslid Ton van Sligtenhorst vult aan: “De individuele gemeenten zullen niet in staat zijn dezelfde invulling te realiseren, bijvoorbeeld doordat de gemeenten geen productiefaciliteit hebben voor het beschut werk”.

Daarnaast ziet de CU-SGP een groot risico dat ondernemers zullen afhaken bij het plaatsen/ detacheren van mensen met een arbeidsbeperking, door verlies van kwaliteit in begeleiding. “Laten we niet vergeten, dat PAUW zich de afgelopen jaren juist bijzonder heeft ingespannen om haar bedrijfsvoering en werkwijze op de gewijzigde wetgeving af te stemmen” aldus Stam. “En uit de brief van de ondernemers blijkt ook een hoge waardering voor PAUW, dat moeten we niet verloren laten gaan” vult Van Sligtenhorst aan.

Inmiddels heeft het college een gewijzigd raadsvoorstel toegezonden, dat wel een afzwakking lijkt, maar in essentie nog steeds uitgaat van opheffing van PAUW.

Wonderlijk is dat het college stelt dat het Participatieplatform Sociaal Domein van De Ronde Venen het voorstel van het college onderschrijft. Naar de mening van CU-SGP werden het Participatieplatform dan toch woorden in de mond gelegd. Het participatieplatform zet juist veel vraagtekens bij de keuze van het college!

De verantwoordelijke wethouder, Anco Goldhoorn (Ronde Venen Belang), heeft bij die eerste aankondiging in november van dat besluit, als motivering aangegeven, dat dit aansluit bij het participatiebeleid van de gemeente. Het college verwijst daarbij onder andere naar de volgende zin in het particaptiebeleid: “De expertise en infrastructuur van PAUW Bedrijven kunnen we blijven benutten”. Maar met opheffing van PAUW gaat juist die infrastructuur verloren en of de expertise behouden kan worden, is naar het oordeel van de CU-SGP zeer twijfelachtig. Wat de fractie betreft is dit een merkwaardige onderbouwing.

In de achterliggende weken heeft de fractie de situatie van PAUW Bedrijven ook besproken met hun collega’s in de overige PAUW gemeenten. Hieruit is een een aantal gezamenlijke conclusies getrokken.

Zowel de doelgroep, als ook lokale en regionale ondernemers worden naar de mening van de CU-SGP het beste geholpen met het voorzetten van PAUW, zo nodig in een andere constructie zoals het rapport van Capel aangeeft. De ChristenUnie-SGP is van mening dat, met een aantrekkende economie, er zelfs nieuwe kansen zijn voor een bedrijf als PAUW. Kleine ondernemingen kunnen dan namelijk productie uitbesteden aan PAUW waarmee ook werkgelegenheid in ons land c.q. onze regio behouden blijft. Door het benutten van efficiency door de combinatie van beschut werk en een centrale productiefaciliteit kan de WSW-uitvoering duurzamer worden uitgevoerd.

De CU-SGP zal dan ook bepleiten, dat het bestuur van PAUW Bedrijven alsnog onderzoekt of, mede op basis van de aangedragen alternatieven door de ondernemingsraad, een gezamenlijke voorziening voor de opvang en begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in stand kan blijven, juist om de hoge kwaliteit en expertise niet verloren te laten gaan.


advertentie