Agenda gecombineerde commissie Samenleving en Inwonerszaken & Publieke Werken

De Ronde Venen - Vanavond, maandagavond 6 februari, vergadert vanaf 19:30 uur de gezamenlijke raadscommissie Samenleving en Inwonerszaken & Publieke Werken in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze gezamenlijke raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12:00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl, onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 - Vaststellen agenda:

4 - Vaststellen notulen vorige commissievergadering(en);

5 - Voortgang en overige ontwikkelingen:

5a - Toezeggingen:

Het overzicht 'openstaande toezeggingen c.a.' wordt aan de orde gesteld.

5b - Informatieuitwisseling:

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Samenleving en Inwonerszaken & Publieke Werken en mededelingen te doen.

Daarnaast kan actuele informatie worden uitgewisseld over de gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden Nederland, Pauwbedrijven, OmgevingsDienst regio Utrecht, Recreatieschap Vinkeveense Plassen en N.V. AfvalVerwijdering Utrecht.

6 - Punten voor de gemeenteraad van 23 februari 2017:

6a - Kadernota 2018 GGD regio Utrecht:

Voorgesteld wordt In te stemmen met de Kadernota 2018 van de GGD regio Utrecht (hierna: GGDrU) en geen zienswijze in te dienen en de GGDrU schriftelijk van dit besluit op de hoogte te stellen.

6b - Ontschotte en gezamenlijk gefinancierde Jeugdgezondheidszorg:

Voorgesteld wordt akkoord te gaan met het voorstel van de GGD regio Utrecht (hierna GGDrU) betreffende ontschotte en gezamenlijk gefinancierde Jeugdgezondheidszorg en geen zienswijze in te dienen.

6c - Informatienota/gewijzigd raadsvoorstel toekomstige uitvoering Wsw:

De commissie wordt ter behandeling een gewijzigd raadsvoorstel aangeboden. Afhankelijk van de behandeling vindt besluitvorming plaats in de raad van februari, danwel maart 2017.

6d - Verordening inzameling oud papier:

Voorgesteld wordt:

• de verordening inzameling oud papier 2017 vast te stellen;
• de verordening regelende de stimulering van de inzameling van oud papier 2009 en de verordening Stimulering inzameling oud-papier Abcoude 2007 gelijktijdig in te trekken.

7 - Overige Punten:

7a - Informatienota Zorgpension Zuwe Hofpoort ziekenhuis:

Op verzoek van de fractie CDA wordt deze informatienota besproken.

7b - Informatienota beantwoording raadsvragen bijeenkomst Sociaal Team:

Op verzoek van de fractie ChristenUnie-SGP wordt deze informatienota besproken.

7c - Informatienota beantwoording vragen PvdA – GroenLinks – Lokaal Sociaal over toekomst PAUW Bedrijven:

Op verzoek van de fractie PvdA – GroenLinks – Lokaal Sociaal wordt deze informatienota besproken.

8 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.


advertentie