Feestelijke opening Botshol

De Ronde Venen - Afgelopen donderdag hebben de Heemraad van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), Gerard Korrel, en de gedeputeerde Natuur van de provincie Utrecht, Bart Krol een natuurproject geopend in de polder Botshol.

Door het in werking stellen van een vistrap, waardoor vissen het natuurgebied kunnen bereiken, rondden de bestuurders een geslaagd herinrichtingsproject in deze polder af én vierden ze de vaststelling van het beheerplan voor het natuurgebied Botshol.

Dit project startte met het initiatief van boswachter Jurjen Annen, van Natuurmonumenten. Dankzij de actieve inzet van deze boswachter en de medewerking van agrariër De Wildt, is het gelukt om op de hogere gronden voortaan de landbouw te laten plaatsvinden.

Met subsidie van de provincie (actief soortenbeleidsgeld), gesteund door het Waterschap met co-financiering, is het natuurgebied, grenzend aan het Natura 2000 gebied Botshol, in kwaliteit verbeterd. Langs Botshol ligt nu een laaggelegen, waterrijke zone voor allerlei moeras- en weidevogels.

Dankzij het sluisje kan schoon water uit de Vinkeveense Plassen naar het gebied stromen. Bovendien is het vispasseerbaar, zodat visetende moerasvogels, zoals lepelaars die in Botshol broeden, voedsel in het lagere gebied kunnen zoeken.

Er wordt hier al enige tijd aan natuurherstel gewerkt om de internationale doelen te behouden, dit mede gefinancierd met steun van de Europese Unie via het LIFE+ project.

Alle activiteiten zijn vastgelegd in het Natura 2000 beheerplan, dat eind 2016 door de provincie definitief is vastgesteld voor een periode van zes jaar. Via dit beheerplan is het gelukt om de natuurdoelen te borgen en het bestaande gebruik in de omgeving met elkaar in overeenstemming te brengen.

Via monitoring zullen de provincie en het Waterschap de ontwikkelingen blijven volgen.

Op de foto:  links de heer Korrel en daarnaast de heer Krol.


advertentie