Agenda gemeenteraadsvergadering 23 februari 2017

De Ronde Venen - Vanavond, donderdag 23 februari, vergadert vanaf 19:30 uur de gemeenteraad van De Ronde Venen in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda van deze gemeenteraadsvergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp - maximaal 5 minuten per inspreker - kunt u zich tot 12:00 uur op de dag van de raadsvergadering aanmelden bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl.

3 - Vaststellen agenda:

Bij de vaststelling van de agenda kunnen eventuele moties worden ingediend.

4 - Kadernota 2018 GGD regio Utrecht:

Voorgesteld wordt In te stemmen met de Kadernota 2018 van de GGD regio Utrecht (hierna: GGDrU) en een zienswijze in te dienen en de GGDrU schriftelijk van dit besluit op de hoogte te stellen.

5 - Toekomstige uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw):

Voorgesteld wordt:

- kennis te nemen van het onderzoeksrapport van Langedijk SWO naar de toekomstige uitvoering van de Wsw voor de PAUW-gemeenten, kennis te nemen van het advies van het Participatieplatform Sociaal Domein en kennis te nemen van het advies van de ondernemingsraad van PAUW Bedrijven.

- op basis van de uitkomsten van het onderzoek van Langedijk SWO en na bestudering van de ingebrachte adviezen, vast te stellen dat het separaat blijven uitvoeren van de Wsw geen toekomstbestendige optie is, zowel vanuit de Wsw-werknemer en de Wsw-uitvoering, als vanuit de brede doelgroep en uitvoering van Participatiewet en Wmo bezien.

- vast te stellen dat voor het realiseren van een integrale (ontschotte) ondersteuning van inwoners bij betaald en onbetaald werk twee alternatieve hoofdrichtingen voorliggen, namelijk (1) een richting waarbij het samenwerkingsverband van de zes PAUW-gemeenten de belangrijkste basis gaat vormen voor het organiseren van die integrale ondersteuning, dan wel (2) een richting waarbij de zes PAUW-gemeenten elk kiezen voor een ander samenwerkingsverband of voor zelfstandige organisatie van die integrale ondersteuning.

- vast te stellen dat het structureel en substantieel overhevelen, van de ondersteuning die nu in De Ronde Venen wordt geboden op grond van de Participatiewet en de Wmo, naar het samenwerkingsverband van de zes PAUW-gemeenten, niet past bij de visie van de gemeente De Ronde Venen op de ondersteuning van inwoners en organisaties bij betaald en onbetaald werk.

- op grond van het voorgaande het college opdracht te geven om in een transformatieplan verder uit te werken hoe de uitvoering van de Wsw binnen de onder punt 3 genoemde tweede hoofdrichting zal worden georganiseerd en opgenomen in de brede ondersteuning aan inwoners bij betaald en onbetaald werk, zodat de raad op basis van dat transformatieplan een definitief besluit kan nemen over de toekomstige uitvoering van de Wsw.

- in het transformatieplan in te gaan op de wijze waarop de onderdelen van de
Wsw-uitvoering georganiseerd gaan worden (het formele werkgeverschap, de dienstverlening naar werkgevers en opdrachtgevers en de vormgeving van het vangnet), hoe het proces van transformatie gaat verlopen en wat de te verwachten financiële en juridische consequenties zijn van de transformatie.

- in het transformatieplan behoud van werkgelegenheid voor de medewerkers van PAUW Bedrijven als uitgangspunt te nemen en in te gaan op de wijze waarop de expertise van de medewerkers van PAUW Bedrijven breder wordt ingezet.

6 - Verordening inzameling oud papier:

Voorgesteld wordt:

- de verordening inzameling oud papier 2017 vast te stellen.

- de verordening regelende de stimulering van de inzameling van oud papier 2009 en de verordening Stimulering inzameling oud-papier Abcoude 2007 gelijktijdig in te trekken.

7 - Sluiting.

De bij de agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

Na afloop van deze meningvormende gemeenteraadsvergadering, vindt nog de besluitnemende gemeenteraadsvergadering plaats. Hierin wordt gestemd over raadsvoorstellen die in de afgelopen periode in de raadscommissies als 'rijp voor behandeling' zijn aangemerkt, over raadsvoorstellen vanuit de meningvormende raad, en over ingediende moties en amendementen.

De agenda voor de besluitnemende gemeenteraadsvergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Vaststellen agenda;

3 - Vaststellen korte weergave van de raadsvergadering van 26 januari 2017;

4 - Akkoordstukken:

4a - Tweede wijziging tarieventabel behorende bij de Legesverordening De Ronde Venen 2017 in verband met de pilot thuisbezorging van reisdocumenten en de leges rijbewijzen:

Voorgesteld wordt de tweede wijziging Legesverordening De Ronde Venen 2017 vast te stellen.

4b - Geheimhouding derde voortgangsrapportage grondexploitaties 2016:

Voorgesteld wordt de door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 31 januari 2017 opgelegde geheimhouding op basis van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet en op grond van artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen met betrekking tot de gemarkeerde stukken in de bijlagen “derde voortgangsrapportage grondexploitaties 2016” en te bepalen dat deze geheimhouding geldt voor de duur van de projecten.

4c - Ontschotte en gezamenlijk gefinancierde Jeugdgezondheidszorg:

Voorgesteld wordt akkoord te gaan met het voorstel van de GGD regio Utrecht (hierna GGDrU) betreffende ontschotte en gezamenlijk gefinancierde Jeugdgezondheidszorg en geen zienswijze in te dienen.

4d - Wijziging benoeming voorzitter en plaatsvervangend voorzitters raadscommissies:

Voorgesteld wordt over te gaan tot wijziging van benoeming van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitters raadscommissies en bij acclamatie in te stemmen met de voordracht.

5 - Stukken vanuit de meningvormende raadsvergadering:

Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.

6 - Sluiting.

De bij de agenda van de besluitnemende raad behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

De gemeenteraadsvergadering is openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. Bezoekers van de gemeenteraadsvergadering kunnen de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein gebruiken.

De gemeenteraadsvergadering is live op tv en radio te volgen bij RTV Ronde Venen.

De gemeenteraadsvergadering is ook te volgen op de website van de gemeente De Ronde Venen.

Een live-verslag van de gemeenteraadsvergadering is te volgen op Twitter via @Redlum25 of via de hashtag #grdrv.


advertentie