'Geen toekomst voor PAUW'

De Ronde Venen - De fractie van D66 De Ronde Venen heeft in een persbericht gereageerd op het besluit in de gemeenteraadsvergadering afgelopen donderdag t.a.v. de Sociale Werkvoorziening en PAUW Bedrijven.

Afgelopen raadsvergadering gingen de coalitiepartijen CDA, Ronde Venen Belang (RVB) en VVD akkoord gegaan met het voorstel de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening onder regie te plaatsen van wethouder Goldhoorn (RVB).

D66 is van mening dat 'ondanks grote investeringen in een Werkcentrum en accountmanagers (€ 600.000), wethouder Goldhoorn (RVB) er niet in slaagt het verschil te maken en meer mensen aan een baan te helpen, waarmee deze investeringen te verantwoorden zijn.'

De wethouder krijgt nu de verantwoordelijkheid er bij voor een grote groep kwetsbare mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Taken die in het verleden om zulke specifieke kennis vroegen, dat daartoe op regionaal niveau de Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven werd opgericht, aldus D66.

D66 zegt dat het uiteraard niet blind is voor de gevolgen van de wetswijziging Sociale Werkvoorziening, en dat het heel goed begrijpt dat oplossingen moeten worden gevonden. D66 had echter graag gezien dat er een zorgvuldig proces zou zijn doorlopen, alvorens over te gaan tot besluitvorming.

D66 heeft grote bedenkingen bij de communicatie die nu is gevoerd, het gaat immers om een groep kwetsbare inwoners en begrijpt dan ook goed de geuite zorgen van betrokken ondernemers en het Participatieplatform.

D66 en alle andere partijen waren voorstander van een bredere oriëntatie, buiten de gemeentelijke organisatie, waarbij gekeken zou moeten worden naar andere organisatievormen en samenwerking op regionaal niveau. Ook een doorstart van PAUW had tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Van één ding zijn de oppositiepartijen overtuigd, en dat is dat dit genomen besluit de opmaat is voor de liquidatie van Pauw. De vraag is of zo het kind niet al met het badwater wordt weggespoeld?

D66 schrijft verder dat ondanks het onzorgvuldige proces, de hoge kosten die gemoeid zijn met de liquidatie van PAUW, de onduidelijkheid over de borging van kennis en het belangrijkste argument: de toekomst van de werknemers van PAUW, de coalitiepartijen instemmen met voorliggend voorstel.

D66 vindt de rol van de VVD, een partij die, volgens D66, anders struikelt over iedere euro die onverantwoord wordt uitgegeven, is in dit licht merkwaardig te noemen. Daarnaast is onduidelijk waar het CDA nu mee heeft ingestemd, want de wethouder en de woordvoerder bleken elk een andere uitleg te geven aan het raadsbesluit.

De coalitiepartijen lijken deze wethouder, volgens D66, blijkbaar op de kleur van zijn ogen te vertrouwen. De basis van dat vertrouwen kan echter niet gebaseerd zijn op de resultaten die hij tot dusverre heeft geboekt en de kosten die daarmee gepaard gaan.

D66 is van mening dat de gemeenteraad er beter aan had gedaan eerst de resultaten van het participatiebeleid van deze wethouder te evalueren, de verschillende mogelijkheden tot uitvoering van het beleid voor de betreffende doelgroep af te wegen, om zo tot een gedegen oplossing te komen. D66 had hier verreweg de voorkeur aan gegeven, voor deze wethouder en de organisatie nog weer extra te belasten met nog méér en uitzonderlijk specifieke taken.


advertentie