Ronde Venen Belang en VVD: '€ 1,5 miljoen terug naar inwoners'

De Ronde Venen - De coalitiepartijen Ronde Venen Belang (RVB) en VVD willen € 1,5 miljoen teruggeven aan inwoners van De Ronde Venen. Dat schrijven zij in een gezamenlijk persbericht.

Op 27 oktober 2016 heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen de ‘Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2017’ vastgesteld. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017. Dit in vervolg op de ‘Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2016’, vastgesteld door de gemeenteraad van 8 december 2015.

De precariobelasting wordt geheven over kabels en leidingen waarvan op grond van de Gaswet of de Elektriciteitswet een netbeheerder is aangewezen. Tevens wordt precariobelasting geheven van degene die de kabels en leidingen onder, op, of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

De totale opbrengst voor de gemeente van de precariobelasting over de kabels en leidingen die de Gaswet of Electriciteitswet betreffen, benaderen de € 1,7 miljoen per jaar. Aangevuld met de precariobelasting van Vitens, is de totale opbrengst in de gemeente rond de € 2 miljoen per jaar.

De nutsbedrijven belasten door middel van haar tarievenregeling de door de gemeente De Ronde Venen in rekening gebrachte precariobelasting door aan al haar klanten. Niet alle gemeenten heffen precario- en concessiekosten, maar uiteindelijk betaalt wel iedereen mee.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in 2016 besloten de precariobelasting voor nutsnetwerken in de toekomst af te schaffen. Om in aanmerking te komen voor het door de minister beschreven overgangsrecht, diende gemeenten in 2016 een geldende precariobelasting-verordening te hebben. In 2016 hebben 70 gemeenten, waaronder De Ronde Venen, er op de valreep nog voor gekozen om ook nog de precariobelasting in te voeren.

Gemeenten krijgen nu de tijd om deze vorm van precarioheffing weer te stoppen. Het kabinet koos in eerste instantie voor een overgangstermijn van tien jaar, zodat daarin de effecten kunnen worden opgevangen van de inkomstenderving vanwege het afschaffen van deze vorm van precariobelasting. De Tweede Kamer heeft echter op 21 februari 2017 besloten dat gemeenten tot uiterlijk 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken mogen heffen. Dit besluit moet overigens nog door de Eerste Kamer worden bekrachtigd.

De precariobelasting-opbrengsten worden eigenlijk geheel door inwoners en ondernemers betaald. Voor de gemeente De Ronde Venen weer extra inkomsten, maar voor alle huishoudens een extra kostenpost, want zij mogen uiteindelijk meebetalen aan deze extra heffing.

Bij de behandeling van de precarioverordening in de gemeenteraad op van 8 december 2015 is via een VVD/RVB-amendement besloten de opbrengsten van precario op gas en elektra vooralsnog niet als opbrengst te verantwoorden in de exploitatierekening 2016 en verder, maar deze opbrengst in depot te houden, totdat de precarioheffing niet meer door Stedin wordt of kan worden betwist’.

Het blijkt nu dat de precarioheffing niet door Stedin betwist wordt.

De gemeente De Ronde Venen heeft dus op dit moment de extra inkomsten vanuit de precariobelasting van Stedin niet in de begroting 2017 opgenomen. De huidige financiële ontwikkeling zonder de opbrengst van de precariobelasting, laat ook de komende jaren een positief resultaat zien. Dit betekent dat de precariobelasting-opbrengsten in elk geval voor een groot deel kunnen worden teruggegeven aan de inwoners van De Ronde Venen.

Het voorstel van de VVD en RVB is dat de gemeente in 2017 € 1,5 miljoen teruggeeft aan de inwoners. via een vermindering van de aanslag gemeentelijke belastingen (OZB heffing). Dit zou ook in de jaren t/m 2021 moeten plaatsvinden.


advertentie