Agenda gemeenteraadsvergadering De Ronde Venen

De Ronde Venen - Vanavond, donderdag 23 maart, vergadert vanaf 19:30 uur de gemeenteraad van De Ronde Venen in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda van deze gemeenteraadsvergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp - maximaal 5 minuten per inspreker - kunt u zich tot 12:00 uur op de dag van de raadsvergadering aanmelden bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl.

3 - Vaststellen agenda:

Bij de vaststelling van de agenda kunnen eventuele moties worden ingediend.

De fractie D66 heeft een interpellatie aangevraagd over de verkoop van eilanden in de Vinkeveense Plassen.

Een interpellatie, vaak gehouden in de vorm van een debat, is een zwaar, maar geschikt middel om informatie te krijgen van (een lid van) het college over een politiek, actueel en gevoelig onderwerp.   Voor het houden van een interpellatiedebat is verlof van de gemeenteraad nodig, dat wil zeggen dat een meerderheid van de raad er mee instemt om er een debat aan te wijden.

Klik op de link onder dit artikel om het verzoek om een interpellatie te lezen.

4 - Centrumplan Vinkeveen: 

Voorgesteld wordt:

Variant 2, met een nieuwe ontsluiting op de dijk, als voorkeursvariant verder uit te werken met de volgende randvoorwaarden:

• Het formaliseren van een provinciale bijdrage voor de volledige kosten voor de aanleg van een nieuwe ontsluiting op de N201;
• Het voorzien in verkeersveilige aansluitingen van de nieuwe ontsluiting op de Kerklaan/Roerdompstraat en de Herenweg/Baambrugse Zuwe;
• Kennis te nemen van de financiële gevolgen en risico’s, zoals beschreven onder het kopje ‘Financiën’;
• Een raadswerkgroep te formeren om de gemeenteraad tijdens en bij de uitwerking te betrekken.

5 - Toekomstige positionering vergunningverlening toezicht en handhaving:

Voorgesteld wordt:

• In te stemmen met het voornemen van het college om te kiezen voor het scenario 3 ‘ODRU als adviesbureau’ conform het advies van Seinstra;
• De meerkosten van € 330.000 per jaar vanaf 2018 structureel te dekken ten laste van het begrotingsresultaat;
• De verdere uitwerking van scenario 3 binnen deze kaders aan het college over te laten.

6 - Vaststellen Maatschappelijke agenda sociaal domein gemeente De Ronde Venen:

Voorgesteld wordt:

- De Maatschappelijke agenda Sociaal Domein gemeente De Ronde Venen vast te stellen.
- In te stemmen met de brief inclusief bijlage aan het Participatieplatform Sociaal Domein (hierna: Participatieplatform), waarin zij over de reactie op hun uitgebrachte advies worden geïnformeerd.

Bij de bespreking wordt ook de informatienota zorgpension Zuwe Hofpoort ziekenhuis betrokken.

7 - Vaststellen algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017:

Voorgesteld wordt:

- De Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017 (hierna: ASV 2017) vast te stellen.
- In te stemmen met de brief inclusief bijlage aan het Participatieplatform Sociaal Domein (hierna: Participatieplatform), waarin zij over de reactie op hun uitgebrachte advies worden geïnformeerd.

8 - Sluiting.

De bij de agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

Na afloop van deze meningvormende gemeenteraadsvergadering, vindt nog de besluitnemende gemeenteraadsvergadering plaats. Hierin wordt gestemd over raadsvoorstellen die in de afgelopen periode in de raadscommissies als 'rijp voor behandeling' zijn aangemerkt, over raadsvoorstellen vanuit de meningvormende raad, en over ingediende moties en amendementen.

De agenda voor de besluitnemende gemeenteraadsvergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Vaststellen agenda;

3 - Vaststellen korte weergave van de raadsvergadering van 23 februari 2017;

4 - Akkoordstukken:

4a - Bestuurswissel Stichting PriMa:

Voorgesteld wordt mevrouw C. Blom en de heer N. Veenman te benoemen tot lid van het bestuur van Stichting PriMa voor openbaar primair onderwijs te Abcoude.

4b - Aanpassing bebouwde komgrenzen Amstelhoek en Wilnis:

Voorgesteld wordt :

1. Aan te passen de bebouwde komgrenzen van Amstelhoek ingevolge de Wegenverkeerswet 1994, zoals aangegeven op de gewaarmerkte situatietekening;
2. Aan te passen de bebouwde komgrens van Wilnis ingevolge de Wegenverkeerswet 1994, zoals aangegeven op de gewaarmerkte situatietekening.

4c - Arbeidsvoorwaardenregeling Griffie:

Voorgesteld wordt:

- de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 21 december 2011, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld d.d. 1 november 2016 over te nemen en integraal vast te stellen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie.
- Het raadsbesluit d.d. 3 januari 2011, inhoudende de delegatie van de werkgeversbevoegdheden van de raad aan het college van burgemeester en wethouders in te trekken.

4d - Verklaring van geen bedenkingen bedrijfsperceel Voorbancken 1a Vinkeveen,

Voorgesteld wordt:

- Een verklaring van geen bedenkingen, als bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te geven voor het verlenen van deprojectomgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfswoning op het perceel Voorbancken 1a in Vinkeveen;
- Te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten voor het project anderszins zijn verzekerd;
- Te besluiten dat het college van burgemeester en wethouders de vergunning kan verlenen en de zienswijzen kan behandelen voor zover er na de periode van ter inzagelegging geen wezenlijke wijzigingen aan het ontwerpbesluit worden doorgevoerd.

4e - Ontwikkelkader forten, een toekomstvisie voor vijf forten in De Ronde Venen:

Voorgesteld wordt het Ontwikkelkader forten De Ronde Venen vast te stellen.

4f - Zienswijze op de Kaderbrief 2018 PAUW Bedrijven:

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de Kaderbrief 2018 PAUW Bedrijven en een zienswijze kenbaar maken zoals aangegeven in dit voorstel.

4g - Herziening algemeen delegatiebesluit:

Voorgesteld wordt het Algemeen delegatiebesluit 2017 vast te stellen en het Algemeen delegatiebesluit 2011 in te trekken.

5 - Stukken vanuit de meningvormende raadsvergadering:

Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.

6 - Sluiting.

De bij de agenda van de besluitnemende raad behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

De gemeenteraadsvergadering is openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. Bezoekers van de gemeenteraadsvergadering kunnen de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein gebruiken.

De gemeenteraadsvergadering is live op tv en radio te volgen bij RTV Ronde Venen.

De gemeenteraadsvergadering is ook te volgen op de website van de gemeente De Ronde Venen.

Een live-verslag van de gemeenteraadsvergadering is te volgen op Twitter via @Redlum25 of via de hashtag #grdrv.


advertentie