Geen uitstel veiling legakkers in Vinkeveense Plassen

De Ronde Venen - Tijdens de raadsvergadering op maandag 27 maart dienden de fracties van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en D66 een motie in om de verkoop van de 44 legakkers in de Vinkeveense Plassen op te schorten. Volgens een door de PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal uitgegeven persbericht, wilden beide partijen hiermee bereiken dat de verkoop pas plaatsvindt, nadat een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied is vastgesteld. Daarnaast vinden de fracties dat inwoners en belangenorganisaties vooraf hun inbreng moeten kunnen hebben in het proces en dat de handhaving op orde moet zijn.

De motie kreeg geen steun van de overige partijen in de gemeenteraad en werd daarmee verworpen.

Wel stemden coalitiepartijen CDA, VVD en RVB voor een door hen ingediende motie met een, volgens de PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal, wel heel opmerkelijke opdracht voor het college. Deze opdracht luidde dat het college aan de leden van de Plassenraad vanuit De Ronde Venen de steminstructie moet meegeven om vóór de verkoop van de legakkers te stemmen. Dit terwijl de leden van de Plassenraad vrij zijn om zelf een mening te vormen en dus ook om vrij te stemmen.

De Plassenraad is het algemeen bestuur van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen, de eigenaar van de legakkers. Deze raad komt op 13 april met spoed bijeen om de ontstane onduidelijkheid rond de besluitvorming over de verkoop van de legakkers te bespreken.

Raadslid Pieter Kroon (PvdA-GroenLinks- LokaalSociaal): “De legakkers zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en vormen een bijzonder stuk cultureel erfgoed. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Er wordt nu een nieuw bestemmingsplan gemaakt waarin wordt bekeken wat in de toekomst mogelijk is op de legakkers en wat we daarmee willen. Hierbij moeten alle belangen zorgvuldig worden afgewogen. Een overhaaste verkoop van de legakkers doorkruist dit precaire proces,” aldus Pieter Kroon.

Reden voor de verkoop van de 44 legakkers zijn de hoge kosten voor het onderhoud, met name voor de beschoeiing van de legakkers. De nieuwe eigenaars worden verplicht deze kosten op zich te nemen. In het verleden is besloten de legakkers pas te verkopen zodra een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld voor de Vinkeveense Plassen, dan is namelijk duidelijk wat op de eilanden wel en niet kan.

Het besluit om de legakkers nu al te verkopen kwam, volgens PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal, voor veel inwoners en maatschappelijke organisaties dan ook als een onaangename verassing.

De mededeling aan toekomstige kopers dat de gemeente onderzoekt of de gebruiksmogelijkheden op de legakkers in de toekomst mogelijk kunnen worden verruimd, wekt, volgens het persbericht van PvdA_GroenLinks-LokaalSociaal, verwachtingen die het college van B&W niet kan waarmaken. Meer dan de helft van de te verkopen legakkers ligt namelijk in kwetsbare delen van de plassen. Door op deze manier vooruit te lopen op het bestemmingsplan wordt niet serieus omgegaan met de verschillende belangen in het gebied.

Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU), De Groene Venen, De Kleine Natuur, stichting De Bovenlanden en de vereniging Nederlands Cultuurlandschap hebben hun bezwaren geuit tegen de veiling. Men vreest onder meer voor illegale bebouwing op de legakkers en verdere verloedering van de plassen. Helaas bleek tijdens de raadsvergadering, dat zowel het college als een meerderheid van de gemeenteraad geen boodschap had aan deze bezwaren.

“Wij vinden het onverantwoord dat er zo lichtvaardig en op commerciële wijze met de verkoop van natuur en cultureel erfgoed wordt omgegaan”, aldus Pieter Kroon in het persbericht.


advertentie