Gebied Tuinderslaan wordt 'aantrekkelijke dorpsrand'

Mijdrecht - Het college van B&W heeft afgelopen dinsdag 28 maart de eerste stap gezet om te komen tot vernieuwing van het gebied Tuinderslaan in Mijdrecht. Samen met bewoners, tuinders en andere ondernemers is een toekomstbeeld opgesteld waarin de Tuinderslaan en omgeving wordt omgevormd van tuinbouwgebied tot ‘aantrekkelijke dorpsrand’ met woningen en recreatiemogelijkheden. Het college van B&W heeft besloten dit toekomstbeeld verder uit te werken.

Op dit moment zijn verschillende functies in het gebied gevestigd. Een aantal tuinders heeft er een bedrijf, er is een aantal bedrijven uit andere sectoren gevestigd en er staan woningen.

Wethouder David Moolenburgh: ,,Het risico bestaat dat daardoor het gebied verpaupert. Dat willen we niet. Daarom zijn in overleg met bewoners, tuinders en andere ondernemers drie scenario’s ontwikkeld en besproken. Hierdoor is duidelijkheid ontstaan over de mogelijkheden en kansen van het gebied en hoe bewoners, tuinders en ondernemers, maar ook provincie en landbouworganisatie LTO hier tegenaan kijken.’’

De scenario’s om het gebied - dat wordt begrensd door de Schattekerkerweg, Kerkvaart, het Wickelhofpark en de Oosterlandweg - te laten zoals het nu is, of om het om te vormen tot een duurzaam tuinbouwgebied, vielen om verschillende redenen af. De bewoners en ondernemers zien de meeste kansen in het scenario het gebied om te vormen tot een overgangszone tussen het dorp en de groene polders.

Dat betekent onder andere dat op beperkte schaal woningbouw mogelijk zou moeten worden, maar ook dat er recreatiemogelijkheden komen, zoals fiets- en wandelpaden.

De gemeente gaat nu in overleg met bewoners en ondernemers, een integrale gebiedsvisie opstellen. Daarin moet onder meer duidelijkheid komen over de verhouding tussen woningbouw, bedrijven en recreatie, de ontsluiting voor het verkeer en de financiële haalbaarheid. Het streven is deze visie eind dit jaar af te ronden.

Vooruitlopend op de visie wordt dit jaar de kruising Oude Spoorbaan/Oosterlandweg opgeknapt om te komen tot een betere en veiligere verkeersafwikkeling. Ook wordt onderzoek gedaan hoe de verkeersveiligheid op de Oosterlandweg in zijn geheel kan worden verbeterd, met extra aandacht voor de kruising met de Schattekerkerweg.

Foto: Google Maps


advertentie