Agenda commissie Ruimtelijke Zaken

De Ronde Venen - Vanavond, dinsdagavond 4 april, vergadert vanaf 19:30 uur de raadscommissie Ruimtelijke Zaken in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12:00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl, onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 - Vaststellen agenda:

4 - Vaststellen notulen van vorige commissie Ruimtelijke Zaken; 

5- Voortgang en overige ontwikkelingen:

5a - Toezeggingen:

Het overzicht 'openstaande toezeggingen c.a.' wordt aan de orde gesteld.

5b - Informatieuitwisseling:

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen. Daarnaast kan actuele informatie worden uitgewisseld over de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Welstand en Monumenten Midden-Nederland.

6 - Punten voor de raad van 20 april 2017:

6a - Verklaring van geen bedenkingen ecologische verbinding langs de Veldwetering Wilnis:

Voorgesteld wordt:

• een verklaring van geen bedenkingen, als bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te geven voor het verlenen van de projectomgevingsvergunning voor het realiseren van een ecologische verbindingszone op gronden langs de Veldwetering;
• te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten voor het project anderszins zijn verzekerd;
• te besluiten dat het college van burgemeester en wethouders de vergunning kan verlenen en de zienswijzen kan behandelen voor zover na de periode van ter inzagelegging geen wezenlijke wijzigingen aan het ontwerpbesluit worden doorgevoerd.

6b - Uitvoering haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling De Meijert:

Voorgesteld wordt:

• in te stemmen met het projectplan De Meijert en omgeving “Haalbaarheidsonderzoek integrale herontwikkeling”;
• in te stemmen met de Intentieovereenkomst De Meijert en omgeving waarin de gemeente en de stakeholders uit het gebied afspraken maken over de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek;
• een incidenteel budget van € 41.000 ter beschikking te stellen voor de uitvoering van dit haalbaarheidsonderzoek en het gemeentelijk aandeel in deze kosten van € 25.500,- ten laste te brengen van de algemene reserve.

6c - Wet voorkeursrecht gemeenten centrumplan Vinkeveen:

Voorgesteld wordt:

• het besluit van het college van 14 maart 2017 te bestendigen door onroerende zaken die zijn gelegen in het plangebied van het Centrumplan Vinkeveen aan te wijzen  op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg);
• op basis van artikel 2 van de Wvg over te gaan tot aanwijzing voor de duur van drie jaar van de onroerende zaken gelegen in het plangebied van het Centrumplan Vinkeveen als onroerende zaken waarop de artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kadastrale overzicht;
• als uitgangspunt voor de planologische onderbouwing voor de aanwijzing ingevolge artikel 4 van de Wvg uit te gaan van de structuurvisie De Ronde Venen 2030 zoals door uw gemeenteraad vastgesteld op 17 oktober 2013 en de dorpsvisie Centrum Vinkeveen zoals door uw gemeenteraad vastgesteld op 6 februari 2014.

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking in de Staatscourant.

6d - Voorbereiding op de Omgevingswet;

Voorgesteld wordt het Richtinggevend Document vast te stellen, en daarmee tegelijk:

• in te stemmen met de systematiek van besturen met afnemende onzekerheid ter voorbereiding op de Omgevingswet, waarbij er jaarlijks in de raad een voortgangsnotitie wordt vastgesteld die de mogelijkheid geeft om op basis van de laatste inzichten te sturen, conform de inleiding van het Richtinggevend Document;
• in te stemmen met de 31 richtingen zoals die zijn beschreven in het Richtinggevend Document, inclusief de richtingen om pilotproducten te starten, en hiermee de voorbereiding op de Omgevingswet van richting te voorzien.

7 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER te downloaden.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Een live-verslag van de commissievergadering is op Twitter te volgen via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.


advertentie