Kadernota 2018: investeren en extra inspanningen

De Ronde Venen - Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor komend jaar flink te investeren in onderhoud van wegen, bruggen en spelvoorzieningen. Op het gebied van de lokale economie, wonen, duurzaamheid, veiligheid, dienstverlening en in het sociale domein wil het college komend jaar extra inspanningen plegen. Dat blijkt uit de Kadernota 2018 die B&W hebben vastgesteld en aan de gemeenteraad hebben aangeboden. De gemeenteraad behandelt de Kadernota in zijn vergadering van 31 mei 2017.

Wethouder Alberta Schuurs (Financiën, VVD): ,,In de Kadernota kijken we vooruit naar 2018 en de jaren daarna. Dat doen we zowel op het gebied van financiën, als beleidsmatig: wat gaan we doen.

Ondanks onzekerheden zien de gemeentelijke financiën er goed uit. We kunnen de belastingen dan ook op hetzelfde lage niveau handhaven. Dat is goed nieuws voor inwoners en bedrijven.

Onze reserves, de gemeentelijke spaarpot, nemen komende jaren toe en inkomsten en uitgaven zijn komende jaren in evenwicht.

Voor 2021 is dat nu nog niet het geval, maar we gaan er voor zorgen dat dat in de begroting 2018, die we in het najaar presenteren, is opgelost.’’

Het college van B&W schrijft in de Kadernota dat de aanpak van wegen, bruggen en speelvoorzieningen voor 2018 en de jaren daarna een belangrijk speerpunt vormt. Voor komend jaar staat groot onderhoud van de Pastoor Kannelaan in Wilnis en (een deel van) de Hoofdweg in Waverveen op het programma. Voor de jaren daarna onder andere de Ringdijk Tweede Bedijking, het overige deel van de Waverveense Hoofdweg en de Bovendijk in Wilnis.

Ook wordt geld uitgetrokken voor grootschalig onderhoud aan zeven bruggen. Dit is nodig omdat de kwaliteit van die bruggen anders hard achteruitgaat, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan.

Bij 13 speelplekken in Mijdrecht, Wilnis, Abcoude en Vinkeveen vindt grootschalig onderhoud plaats. Daarbij worden speeltoestellen en/of de grond waarop kinderen spelen vervangen.

In het Sociale Domein (alles wat de gemeente doet op gebied van werk, zorg en jeugd) wil het college o.a. inzetten op de verdere ontwikkeling van de Servicepunten in de gemeente. Bij die Servicepunten kunnen inwoners makkelijk terecht met vragen op het gebied van werk en zorg en wordt veel aan preventie gedaan.

Ook is er komend jaar extra aandacht voor onder andere drugspreventie, het leren van de Nederlandse taal en overgewicht voor peuters.

De samenwerking met ondernemers wil het college komend jaar voortzetten om de winkelgebieden en bedrijventerreinen aantrekkelijk te houden. Samen met de ondernemers wil het college onderzoeken of het invoeren van een Ondernemersfonds op draagvlak kan rekenen. Uit dit fonds kunnen activiteiten worden betaald om het ondernemersklimaat aantrekkelijk te houden. Als ondernemers zo’n fonds willen, dan is het college bereid daar een extra financiële bijdrage aan te leveren.

Daarnaast worden activiteiten ontwikkeld waarmee ondernemers en inwoners worden gestimuleerd bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Het college wijst in de Kadernota 2018 nadrukkelijk op een aantal onzekerheden. Eén daarvan is de hoogte van de uitkering uit het Gemeentefonds (de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente). Het bedrag dat de gemeente van het Rijk krijgt wisselt jaarlijks en is afhankelijk van allerlei ontwikkelingen.

Daarnaast zijn er een aantal onzekerheden omtrent de Omgevingswet. In die Omgevingswet wordt een aantal regels op het gebied van ruimtelijke ordening in een nieuwe wet samengebracht. Het is nog niet duidelijk wat de financiële gevolgen daarvan zijn.

Ook is er een aantal ontwikkelingen in de gemeente waarvan de financiële gevolgen op dit moment onbekend zijn, zoals het terugbrengen van het aantal scholen en het initiatief Centrum Abcoude.

Wethouder Schuurs: ,,Ondanks deze onzekerheden zijn we blij met de kadernota zoals we die nu kunnen presenteren.’’


advertentie