Agenda gezamenlijke commissie Samenleving & Inwonerszaken en Publieke Werken

De Ronde Venen - Vanavond, maandagavond 8 mei, vergadert vanaf 19:30 uur de gezamenlijke raadscommissie Samenleving en Inwonerszaken & Publieke Werken in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze gezamenlijke raadscommissie adviseert, kunt u zich aanmelden tot 12:00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl, onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 - Vaststellen agenda:

4 - Vaststellen notulen vorige commissievergadering(en);

5 - Voortgang en overige ontwikkelingen:

5a - Toezeggingen:

Het overzicht 'openstaande toezeggingen c.a.' wordt aan de orde gesteld.

5b - Informatieuitwisseling:

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Samenleving en Inwonerszaken & Publieke Werken en mededelingen te doen.

5c - Gemeenschappelijke regelingen:

Onder dit agendapunt kan actuele informatie worden uitgewisseld over de gemeenschappelijke regelingen gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden Nederland en Pauwbedrijven en Gemeenschappelijke Welstand, Monumenten Midden-Nederland,

6 - Punten voor de gemeenteraad van 31 mei/1 juni 2017:

6a - Vervanging kunstgrasvelden Argon en CSW:

Voorgesteld wordt het beschikbare investeringsbudget van € 685.624 voor de renovatie van twee kunstgrasvelden te verhogen met € 100.000 en de daaruit voortvloeiende extra lasten in de op te stellen begroting 2018 mee te nemen.

6b - Zienswijze ODRU, raadsvoorstel::

Voorgesteld wordt in te stemmen met zienswijzen op de ontwerpbegrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU).

6c - Vaststellen Kadernota 2018:

Voorgesteld wordt:

1. De Kadernota 2018 vast te stellen en daarmee in te stemmen met de daarin opgenomen uitgangspunten en kaders voor de Begroting 2018;
2. De Kadernota 2018 als startpunt te gebruiken voor de te maken sluitende meerjarenprogrammabegroting.

In de commissie SI & PW worden uit de Kadernota 2018 de domeinen 1. Sociaal Domein en 3. Bereikbaarheid en leefbaarheid aan de orde gesteld, inclusief de hierop betrekking hebbende financiële effecten genoemd in bijlage 1. Overzicht nieuwe uitgaven Kadernota 2018.

7 - Overige punten:

7a - Informatienota stand van zaken motie Uithoornlijn:

Op verzoek van de fractie Lijst 30-11 wordt de informatienota in de commissie besproken.

8 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Een live-verslag van de commissievergadering is op Twitter te volgen via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.


advertentie