Burgerinitiatief voor sportgebouw in Abcoude

Abcoude - In Abcoude zijn de Stichting Abcoude Sport (SAS) en de Stichting Zwembad Abcoude (SZA) een burgerinitiatief gestart dat moet leiden tot de bouw van een nieuw sportgebouw. Dat melden de stichtingen in een persbericht.

Beide stichtingen stellen dat een nieuw sportgebouw ter vervanging van Het Meerbad en van de Kees Bonzaal in Abcoude mogelijk is. Dat blijkt volgens de stichtingen uit de gedegen business case die zij samen hebben ontwikkeld.

Hoewel wethouder Schuurs (Sport) onder de indruk is van de gedegen aanpak, de volledigheid van het geleverde werk én het beoogde sportgebouw beschrijft als veelzijdig en mooi, heeft het college van B&W het ingebrachte plan niet overgenomen. Op 11 mei meldde het college van B&W dat zij van mening is dat het plan voor een nieuw sportgebouw in Abcoude financieel een te groot risico is.

De stichtingen willen het plan nu via een burgerinitiatief in de gemeenteraad brengen. Het is dan aan de raadsleden om te beslissen of zij het plan voor de nieuwe accommodatie willen steunen door middel van een borgstelling voor een lening van € 7 miljoen, en een jaarlijkse bijdrage van € 200.000.

Het overdekte zwembad Het Meerbad is eind 2015 definitief gesloten en per 31 december 2019 sluit de Kees Bonzaal haar deuren voor het gymnastiekonderwijs van de vier basisscholen in Abcoude. De zaal is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige KVLO-eisen.

Daarom hebben SAS en SZA de handen ineengeslagen en onderzocht of het ontwikkelen van een nieuw sportgebouw ter vervanging van zwembad en gymzalen mogelijk is. Ook vanuit de lokale politiek werd samenwerking tussen SAS en SZA sterk aanbevolen en werd gevraagd met een business case te komen. Volgens beide stichtingen met succes, want het resultaat is een gedegen plan, waaruit blijkt dat het bouwen en exploiteren van de nieuwe sportvoorziening haalbaar en betaalbaar is.

De beoogde locatie voor dit sportgebouw is de Spoorlaan, op dezelfde plek waar in 2005 het zogeheten Leisurecentrum was gepland. Dit Leisurecentrum zou onder meer Het Meerbad en de Kees Bonzaal vervangen, een plan dat wel is opgenomen in het bestemmingsplan, maar tot op heden niet is gerealiseerd.

Het nieuwe sportgebouw is van grote sportieve en maatschappelijke waarde voor Abcoude en omgeving. Er wordt volop gebouwd en er komen steeds meer jonge gezinnen wonen. Ook het aantal ouderen - fervent gebruikers van een zwembad - neemt sterk toe.

De business case is gebaseerd op de ervaringscijfers van het eind 2015 gesloten Meerbad en de huidige Kees Bonzaal. Het schetsontwerp van het gebouw, dat zeer energiezuinig en duurzaam zal zijn, is gemaakt door architectenbureau Alberts & Van Huut.

Het gebouw biedt ruimte voor een 6-baans zwembad met scheidingswand en beweegbare bodem, twee schoolgymzalen die tezamen groot genoeg zijn om - naast de schoolgym - de lokale verenigingen (incl. hockey en voetbal) en bewegingscursussen te faciliteren. Verder is er een ontmoetingsruimte voor senioren, waar gekaart en gebiljart kan worden (zoals nu gebeurt in de kantine van de afkeurde gymzaal). Passanten naar het station kunnen een koffie-to-go halen.

Ook wordt voorzien in een aantal extra parkeerplaatsen dat - gecombineerd met de reeds gerealiseerde parkeerplaatsen conform het Bestemmingsplan - voldoet aan de geldende norm.

Het plan laat zien dat, met een niet onredelijke bijdrage van de gemeente, de kosten voor het gebouw door de baten kunnen worden gedragen. De kosten worden in de hand gehouden door exploitatie door de stichtingen en met inzet van vrijwilligers, naast 5 fte betaalde krachten.

Uiteraard zijn er ook niet-kwantificeerbare maatschappelijke baten, zoals meer beweging, voorkomen sociale isolatie van ouderen, zwemvaardige, jonge kinderen en een bloeiend verenigingsleven.

De grond aan de Spoorlaan is eigendom van de gemeente en de initiatiefnemers hebben de gemeente aangeboden deze grond te ruilen voor de grond van de huidige verouderde Kees Bonzaal, die eigendom is van de Stichting Abcoude Sport. De gemeente kan na bestemmingswijziging deze grond met voordeel uitbaten.

Wat dat betreft snijdt het plan aan vele kanten, is het uitvoerbaar zonder dat de gemeente zelf investeringen hoeft te doen of leningen aan te trekken en biedt het een gemeenschapsvoorziening gericht op bewegen en samenzijn (en dus gezondheid) voor bewoners van alle leeftijden. Kortom, een gebouw voor en door bewoners.

De jaarlijkse bijdrage ad € 200.000 is heel gunstig in vergelijking met de voorzieningen in andere kernen, zoals het Veenweidebad in Mijdrecht (€ 833.000) en de sporthal De Willisstee in Wilnis (€ 152.000).

De verkoop van de grond van het oude zwembad in Abcoude heeft de gemeente een positieve grondexploitatie opgeleverd en de aldaar gebouwde 42 luxe appartementen leveren nu jaarlijks OZB op (gem. OZB waarde € 600.000 per appartement).

Toch vindt het college van B&W het financiële risico en de last te zwaar. Het risico dat de borg wordt ingeroepen wil het college niet aan, ook al wordt de gemeente in dat geval eigenaar van het gebouw, waardoor het eventuele verlies beperkt wordt.

Het borg staan door de gemeente bij leningen door stichtingen voor maatschappelijk onroerend goed is niet ongebruikelijk. De Bank Nederlandse Gemeente mag, met haar gunstige tarieven, alleen met borg van de gemeente maatschappelijke doelen financieren. Zo staat de gemeente nu ook borg voor leningen van o.a. De Klimboom, Stichting Abcoude Sport en De Boei in Vinkeveen. Er zijn geen ervaringen dat er ooit een beroep op borgstellingen is gedaan. Voordeel voor de gemeente is dat een borgstelling niet ten laste gaat van de begroting.

Het college kiest voor alleen een gym-sport faciliteit op de locatie Spoorlaan. De exploitatiebijdrage hiervoor is door de gemeente nog niet in kaart gebracht, maar een berekening geeft aan dat deze niet veel zal afwijken van die van het voorgestelde zwem-gymgebouw.

Het streven is om het burgerinitiatief voor het zwem-gymgebouw op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 29 juni 2017 te krijgen. De raadsleden kunnen dan stemmen of de gemeente de financiële kaders wil geven om het zwem-gym gebouw mogelijk te maken.

Op de foto's: Schetsen voor het sportgebouw in Abcoude door architect Alberts & Van Huut


advertentie