Agenda tweede deel gemeenteraadsvergadering De Ronde Venen

De Ronde Venen - Vanavond, donderdag 1 juni, wordt vanaf 19:00 uur (let op: gewijzigde aanvangstijd) het tweede deel van de gemeenteraadsvergadering van De Ronde Venen die gisteren, woensdag 31 mei, startte afgewerkt in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De gemeenteraadsvergadering zal voor het grootste deel in het teken staan van de Kadernota 2018. 

De agenda voor dit tweede deel van de gemeenteraadsvergadering luidt als volgt:

5 - Behandeling ingediende moties en amendementen:

Elke ingediende motie/amendement wordt afzonderlijk in de raad aan de orde gesteld. De volgorde van behandeling van de moties wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de thema-indeling van de Kadernota. De fracties krijgen de gelegenheid de motie/het amendement kort toe te lichten.

Vervolgens wordt naast het oordeel van de raad ook het college gevraagd wat haar standpunt is over de betreffende motie/het amendement.

Pauze (21:15 uur):

De fracties krijgen de gelegenheid om naar aanleiding van de bespreking van de moties en amendementen overleg binnen de fractie te houden en overleg met andere fracties te voeren. De besluitvorming vindt plaats nadat de overige agendapunten zijn besproken.

Terugkoppeling overleg (21:45 uur):

Zo nodig wordt de gelegenheid geboden de uitkomsten van het overleg terug te koppelen naar de raad.

6 - Vervanging kunstgrasvelden Argon en CSW:

Voorgesteld wordt:

• het beschikbare investeringsbudget van € 685.624 voor de renovatie van twee kunstgrasvelden (veld 3 Argon en veld 4 CSW) te verhogen met € 100.000 en de daaruit voortvloeiende extra lasten in de op te stellen begroting 2018 mee te nemen.

• de gemeenteraad te vragen een besluit te nemen over de door het college van B&W voorgestelde twee varianten betreffende de renovatie c.q. aanleg van kunstgrasvelden bij CSW:

Variant 1: 4a renoveren en veld 4a in de renovatie meenemen en de gebruikersvergoeding voor veld 4a te bepalen op € 7.081 en deze in een addendum op de gebruikersvergoeding vast te leggen.

of

Variant 2: omzetten veld 2 naar kunstgras en het benodigde investeringskrediet van € 523.000 en de daaruit voortvloeiende kapitaalslasten van € 45.000 in de begroting van 2019 te verwerken. De gebruikersvergoeding voor veld 2 te verhogen van € 6.327 naar € 11.501 en deze in een addendum op de gebruikersvergoeding vast te leggen.

In het addendum tevens vast te leggen dat CSW voor veld 2 een opzegtermijn heeft van 3 jaar.

7 - Nota reserves en voorzieningen 2017–2019 en nota activeren, waarderen en afschrijven 2017-2020:

Voorgesteld wordt:

• de nota reserves en voorzieningen 2017 - 2019 vast te stellen;

• de saldireserve en de algemene reserve voor bouwgronden in exploitatie samen te voegen met de algemene reserve;

• de bestemmingsreserve “bovenwijkse voorzieningen” op te heffen;

• de bestemmingsreserve “wegen” op te heffen;

• de voorziening “Organisatiekosten gemeenschappelijke regeling ODRU” op te heffen;

• de ondergrens van de algemene reserve vast te stellen op € 10 miljoen;

• de nota activeren, waarderen en afschrijven 2017 – 2020 vast te stellen;

• bij de Kadernota 2018 het definitieve besluit voor te leggen om de afschrijvingstermijnen van reeds bestaande schoolgebouwen te verlagen van 60 naar 40 jaar.

8 - Sluiting.

De bij de agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden. De door de partijen ingediende algemene beschouwingen zijn in te zien door op de links onder dit artikel te klikken.

Na afloop van deze meningvormende gemeenteraadsvergadering, vindt nog de besluitnemende gemeenteraadsvergadering plaats. Hierin wordt gestemd over raadsvoorstellen die in de afgelopen periode in de raadscommissies als 'rijp voor behandeling' zijn aangemerkt, over raadsvoorstellen vanuit de meningvormende raad, en over ingediende moties en amendementen.

De agenda voor de besluitnemende gemeenteraadsvergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Vaststellen agenda;

3 - Vaststellen korte weergave van de vorige raadsvergadering;

4 - Akkoordstukken:

4a - Zienswijze ODRU GEWIJZIGD:

Voorgesteld wordt in te stemmen met de brief met zienswijzen op de ontwerpbegrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 van de Omgevingsdienst regio Utrecht.

4b - Actualisatie grondexploitaties 2017:

Voorgesteld wordt.

• de vier geactualiseerde grondexploitaties 2017 vast te stellen welke zijn toegelicht in de rapportage Actualisatie grondexploitaties 2017 dd. 30 maart 2017.

• in te stemmen met de mutatie op de verliesvoorziening van € 955.000 (voordelig) en dit te verwerken in de programmarekening 2016.

• het voordeel ten gevolge van de aan te passen rente 2017 over de boekwaarde van de grondexploitaties van € 28.000 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat 2017.

• op basis van de geactualiseerde grondexploitaties 2017 de budgetten voor de bouwgronden in exploitatie in de begroting 2017 op te nemen

• de door het college in zijn vergadering van 18 april 2017 opgelegde geheimhouding te bekrachtigen met betrekking tot bij dit voorstel behorende rapportage “actualisatie grondexploitaties 2017 geheim”. De geheimhouding geldt voor de looptijd van de grondexploitaties (uiterlijk tot 2021).

4c - Zienswijze ontwerp Jaarstukken 2016 Veiligheidsregio Utrecht (VRU):

Voorgesteld wordt:

• in te stemmen met het niet naar voren brengen van een zienswijze bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht ten aanzien van de ontwerp-Jaarrekening 2016 en het bestemmingsvoorstel.

• het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht schriftelijk van dit besluit in kennis te stellen.

4d - Zienswijze Ontwerp-Programmabegroting 2018, tevens eerste wijziging programma-begroting 2017 VRU:

Voorgesteld wordt:

• in te stemmen met het niet naar voren brengen van een zienswijze bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht ten aanzien van de Ontwerp-Programmabegroting 2018, tevens eerste wijziging programmabegroting 2017

• het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht schriftelijk van dit besluit in kennis te stellen.

5 - Stukken vanuit de meningvormende raadsvergadering:

Naast de Kadernota 2017 wordt bezien of de onderwerpen Vervanging kunstgrasvelden Argon en CSW en Nota reserves en voorzieningen 2017 – 2019 en Nota activeren, waarderen en afschrijven 2017 - 2020 als agendapunt op de agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.

6 - Sluiting.

De bij de agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

De gemeenteraadsvergadering is openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. Bezoekers van de gemeenteraadsvergadering kunnen de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein gebruiken.

De gemeenteraadsvergadering is live op tv en radio te volgen bij RTV Ronde Venen.

De gemeenteraadsvergadering is ook te volgen op de website van de gemeente De Ronde Venen.

Een live-verslag van de gemeenteraadsvergadering is te volgen op Twitter via @Redlum25 of via de hashtag #grdrv.


advertentie