Agenda gemeenteraadsvergadering De Ronde Venen

De Ronde Venen - Vanavond, donderdagavond 29 juni, vergadert vanaf 19:30 uur de gemeenteraad van De Ronde Venen in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda van de gemeenteraadsvergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp - maximaal 5 minuten per inspreker - kunt u zich tot 12:00 uur op de dag van de raadsvergadering aanmelden bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl.

3 - Vaststellen agenda:

Bij de vaststelling van de agenda kunnen eventuele moties worden ingediend.

4 - Burgerinitiatief voor een gecombineerd sportgebouw te Abcoude:

De gemeenteraad wordt in dit initiatiefvoorstel gevraagd de realisatie van dit nieuwe gecombineerde sportgebouw aan de Spoorlaan te Abcoude mogelijk te maken en dit burgerinitiatief te faciliteren door de grond aan de Spoorlaan te ruilen voor de grond van de Kees Bonzaal en borg te staan voor de lening die de stichtingen SAS en SZA voor de realisatie van het gebouw moeten aangaan.

Voorts wordt de gemeente gevraagd ambtelijke ondersteuning te geven bij het vervolgplan en projectmanagement en, vanaf 2020 een jaarlijkse bijdrage te leveren aan de exploitatie van het sportgebouw.

5 - Nadere uitwerking toetreding Stichtse Groenlanden:

Voorgesteld wordt:

- In te stemmen met de “Toetredingsovereenkomst De Ronde Venen - Recreatieschap Stichtse Groenlanden”.
- Kennis te nemen van het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de daarbij behorende Bijdrageregeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden 2018.
- Te besluiten toe te treden tot de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden, onder het voorbehoud dat het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden instemt met de “Toetredingsovereenkomst De Ronde Venen - Recreatieschap Stichtse Groenlanden” en ook besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
- Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester toestemming te verlenen om een dienovereenkomstig besluit te nemen als verwoord onder 3.

6 - Programmarekening 2016:

Voorgesteld wordt:

- de programmarekening 2016 vast te stellen.
- het nog te bestemmen resu ltaat van € 3.933.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
- de doorwerking naar de begroting van 2017 en verder te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2017.

7 - 1e bestuursrapportage 2017:

Voorgesteld wordt:

- in te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2017 en daarmee:

• kennis te nemen van de stand van zaken van de beleidsontwikkelingen per programma.
• in te stemmen met het wijzigen van de budgetten van de begroting 2017- 2021, met een effect op het begrotingsresultaat van (nadelig) in 2017 oplopend naar € 368.000 (nadelig) in 2021, zoals deze – in bijlage/overzicht 4A – per programma zijn samengevat. Van 2017 tot 2020 houdt de gemeente een positief begrotingsresultaat (2017: 2018: € 188.000 / 2019: € 103.000/ 2020: € 88.000) en is het resultaat van 2021 negatief ( - € 311.000).
• in te stemmen met het verwerken van de budgetneutrale mutaties 2017 – 2021 zoals deze – in overzicht bijlage 4B van de bestuursrapportage – per programma zijn weergegeven.
• in te stemmen met de (bijgestelde) dotaties & onttrekkingen uit de reserves, zoals deze – in overzicht bijlage 4C van de bestuursrapportage –per programma zijn weergegeven:

2017 : € 1.241.000 toevoegen aan de reserves;
2018 : € 1.409.000 onttrekken aan de reserves;
2019: € 41.000 toevoegen aan de reserves;
2020: € 8.000 onttrekken aan de reserves.

8 - Woonvisie:

Voorgesteld wordt de Woonvisie vast te stellen.

9 - Groenbeleidsplan:

Voorgesteld wordt:

- het Groenbeleidsplan De Ronde Venen 2017-2040 vast te stellen.
- het ‘Bomenbeleid; groener dan nu’ (2013) in te trekken.

10 - Bestemmingsplan Achterbos 18 Vinkeveen:

Voorgesteld wordt:

- in te stemmen met beantwoording van de ingediende zienswijze.
- bestemmingsplan “Achterbos 18 Vinkeveen” zoals dat als ontwerp ter inzage heeft gelegen, als volgt te wijzigen:

a: de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen - landschappelijke inpassing' op te nemen op de verbeelding ter plaatse van het voorerf van het perceel alsmede in de planregels (art. 3.2.4 onder a);
b: ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen - landschappelijke inpassing' een verbod voor het oprichten van bouwwerken op te nemen (art. 3.2.4 onder a sub 1);
c: ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen - landschappelijke inpassing' een verbod op te nemen voor parkeren op meer dan 8 meter van de voorgevel van de woning; (art. 3.2.4 onder a sub 2);
d: de in- en uitrit van het perceel, conform het erfinrichtingsplan, met de aanduiding ‘ontsluiting’ op te nemen op de verbeelding alsmede in de planregels (art. 3.2.4 onder c);
e: de toelichting van het bestemmingsplan te wijzigen: de beschrijving van het erfinrichtingsplan en hierbij behorende beplanting is uitgebreider opgenomen.

- bestemmingsplan “Achterbos 18 Vinkeveen”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0736.BPP021achterbos18-va01, vast te stellen.

- geen exploitatieplan vast te stellen.

11 - Bestemmingsplan Wilnis, Molenland woonwagenlocatie:

Voorgesteld wordt:

1: In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de ingediende zienswijzen.

2: Bestemmingsplan “Wilnis, Molenland woonwagenlocatie” zoals dat als ontwerp ter inzage heeft gelegen, als volgt te wijzigen:

a. het verplaatsen van de in- en uitrit op de verbeelding ter plaatse van de noordelijk gelegen woonwagenstandplaats, zodat de in- en uitrit centraal voor de standplaats wordt gepositioneerd;
b. het toekennen van de bestemming ‘Water’ ter plaatse van de tussen de twee woonwagenstandplaatsen gelegen sloot;
c. de bestemming ‘Wonen-Woonwagenstandplaats’ ter plaatse van de noordelijk gelegen locatie iets te verruimen;
d. de aanduiding en voorwaardelijke verplichting voor het geluidscherm tussen de bestaande woonwagenlocatie aan te passen zodat het scherm aansluit op de bestaande bergingen;
e. het realiseren van een geluidscherm is in artikel 6.4.1 van de planregels als voorwaardelijke verplichting opgenomen. Dit artikel is ter verduidelijking tekstueel gewijzigd.

3: Bestemmingsplan “Wilnis, Molenland woonwagenlocatie”, met planidentificatienummer
NL.IMRO.0736.BPP019wilniswoonwa‐vs01, vast te stellen.

4: Geen exploitatieplan vast te stellen.

12 - Nota reserves en voorzieningen 2017-2019 en nota activeren, waarderen en afschrijven 2017-2020:

Voorgesteld wordt:

• De nota reserves en voorzieningen 2017 - 2019 vast te stellen;
• De saldireserve en de algemene reserve voor bouwgronden in exploitatie samen te voegen met de algemene reserve; 
• De bestemmingsreserve “bovenwijkse voorzieningen” op te heffen;
• De bestemmingsreserve “wegen” op te heffen;
• De voorziening “Organisatiekosten gemeenschappelijke regeling ODRU” op te heffen;
• De ondergrens van de algemene reserve vast te stellen op € 10 miljoen;
• De nota activeren, waarderen en afschrijven 2017 – 2020 vast te stellen;
• Bij de Kadernota 2018 het definitieve besluit voor te leggen om de afschrijvingstermijnen van reeds bestaande schoolgebouwen te verlagen van 60 naar 40 jaar.

13 - Sluiting.

De bij de agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden. 

Na afloop van deze meningvormende gemeenteraadsvergadering, vindt nog de besluitnemende gemeenteraadsvergadering plaats. Hierin wordt gestemd over raadsvoorstellen die in de afgelopen periode in de raadscommissies als 'rijp voor behandeling' zijn aangemerkt, over raadsvoorstellen vanuit de meningvormende raad, en over ingediende moties en amendementen.

De agenda voor de besluitnemende gemeenteraadsvergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Vaststellen agenda;

3 - Vaststellen korte weergave van de raadsvergaderingen van 31 mei en 1 juni 2017;

4 - Akkoordstukken:

4a - Derde wijziging legesverordening 2017;
4b - Tweede technische wijziging Huisvestingsverordening Regio Utrecht:
4c - Ruimtelijk ontwikkelkader bij fort Abcoude;
4d - Archeologische Beleidskaart De Ronde Venen 2017 en erfgoedverordening De Ronde Venen 2017:
4e - Ontwerpbegroting 2018 GGD regio Utrecht;
4f - Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht (GGDrU);
4g - Verordening cliëntenparticipatie Sociaal Domein De Ronde Venen 2017;
4h - PAUW Bedrijven zienswijze op voorlopige jaarrekening en ontwerpbegroting 2018;
4i - Stationslocatie Mijdrecht;

5 - Stukken vanuit de meningvormende raadsvergadering;

6 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden. 

De gemeenteraadsvergadering is openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. Bezoekers van de gemeenteraadsvergadering kunnen de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein gebruiken.

De gemeenteraadsvergadering is live op tv en radio te volgen bij RTV Ronde Venen.

De gemeenteraadsvergadering is ook te volgen op de website van de gemeente De Ronde Venen.

Een live-verslag van de gemeenteraadsvergadering is te volgen op Twitter via @Redlum25 of via de hashtag #grdrv.


advertentie