Besluiten college van B&W De Ronde Venen

De Ronde Venen - Tijdens de wekelijkse vergadering van het college van B&W van De Ronde Venen afgelopen dinsdag, zijn onder meer de volgende besluiten genomen:

- pro forma beroep in cassatie in te stellen bij de Hoge Raad der Nederlanden tegen de 87 arresten van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 20 juni jl., inzake de aanslagen baatbelasting;

- in te stemmen met de informatienota voor de gemeenteraad over de huidige ontwikkelingen in de GGZ;

- in te stemmen met de informatienota voor de gemeenteraad over de wijkwethouderspreekuren;

- in te stemmen met de reactie op het Concept-Vervoerplan 2018 van Syntus Utrecht;

- drie belangenorganisaties te informeren over de aanpak van hun gezamenlijk verzoek om de waardebepaling van de legakkers in het plassengebied nader te beschouwen;

- t.a.v. Pilots Omgevingswet en aanverwante zaken:

• in te stemmen met het ‘Plan van Aanpak pilots Omgevingswet’ voor het opstarten van de pilots ‘Omgevingsvisie bedrijventerrein Mijdrecht/Voorbancken', 'kern Mijdrecht' en 'kern Wilnis’ en de pilot ‘Omgevingsplan bedrijventerrein Mijdrecht/Voorbancken’;
• in te stemmen met het afhandelen van de toezegging 156/16 economische visie bedrijventerreinen;
• geen bestemmingsplannen meer te herzien, met uitzondering van het bestemmingsplan Buitengebied West en bestemmingsplan Plassengebied;
• postzegelbestemmingsplannen te blijven maken bij gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in afwachting van inwerkingtreding van de Omgevingswet;
• een Beheerverordening op te stellen voor de bestemmingsplannen Woongebied Abcoude, Buitengebied De Ronde Venen en Woonkernen;
• in te stemmen met het afhandelen van de toezeggingen 203/16 en 73/17 door het verzenden van de betreffende bijlagen;
• in te stemmen met de beantwoording van de brief van de VIB van 10 mei jl.;
• een beleidsnota op te stellen voor de lintbebouwing binnen de rode contouren en deze te voorzien van kaders om de gemeenteraad vooraf te betrekken bij postzegelplannen. Dit naar aanleiding van toezegging 202/16;
• de gemeenteraad te informeren.

- vergunning te verlenen voor het organiseren van een beachvolleybal toernooi op zaterdag 8 juli 2 17 van 12:00 tot 16:00 uur op het parkeerterrein naast de horeca-inrichting gelegen aan Hofland 33a te Mijdrecht. Van 16:00 tot 20:00 uur is er een barbecue met een disc-jockey met achtergrondmuziek;

- vergunning te verlenen voor het organiseren van de Dorpsloop Baambrugge op vrijdag 25 augustus 2017 van 19:00 tot 21:30 uur. De start van de loop is in de kern Baambrugge;

- vergunning (W-2017-0104) te verlenen voor het verbouwen van een woning aan de Angsteloord 67 in Abcoude;

- vergunning (W-2017-0161) te verlenen voor het uitbreiden van een woning aan de A.C. Verhoefweg 3 in Mijdrecht;

- vergunning (W-2016-0395) te verlenen voor het restaureren van een gemeentelijk monumentaal woonhuis aan de Herenweg 23 in Vinkeveen;

- Een informatienota mbt het budget voor Centrumplan Vinkeveen in de 1e bestuursrapportage 2017 aan de gemeenteraad te verzenden;

- een Wob-verzoek over documentatie en communicatie met betrekking tot de tabaksindustrie af te wijzen vange het feit dat de gevraagde informatie niet aanwezig is.

Verder kwamen in de collegevergadering nog de volgende onderwerpen ter sprake:

- Evenementen: Het college blikt enthousiast terug op de enorme hoeveelheid geslaagde evenementen, waaronder Rap en Ruig, De Hoef Sportief, Zomerfestival Abcoude, Vogelvrij en de Nederlandse jeugdkampioenschappen zeilen, die dit weekend met een grote inzet van inwoners en verenigingen heeft plaatsgevonden.

- Woningbouwproject Abcoudermeer: wethouder Moolenburgh blikt terug op de feestelijke start van de tweede fase van het woningbouwproject bij het Abcoudermeer.

- Bestuurlijke positie Groene Hartgemeenten: wethouder Moolenburgh deelt mee dat vanuit het Groene Hart bestuurlijk overleg Schiphol een gezamenlijke reactie is gestuurd aan de provincie Noord-Holland over de bestuurlijke positie van de Groene Hartgemeenten.

- Bestuurstafels U10: de wethouders Moolenburgh en Goldhoorn blikken terug op hun deelname aan de bestuurstafels U10. De gemaakte afspraken over de deelname van Rondeveense bestuurders wordt geëvalueerd.

- Centrumplan Vinkeveen/N202: wethouder Moolenburg doet verslag van telefonisch overleg met de Utrechtse gedeputeerde Verbeek-Nijhof. Afgesproken is dat de berichtgeving en besluitvorming over de plannen van de provincie Utrecht met de N201 worden afgestemd met de plannen voor het centrumplan Vinkeveen.

- Samenwerking Sociaal Domein: wethouder Schuurs doet verslag van het 'nuttige' overleg met de teammanager crisisopvang van Altrecht, Samen Veilig Thuis en het sociaal team over samenwerking.

- Stichting AURO: wet houder Schuurs doet verslag van haar gesprek met Jan Postma van de stichting AURO. Hij heeft aangegeven te gaan stoppen als bestuurslid en heeft aandacht gevraagd voor de voortgang van de plannen op de schoollocatie Hofland.

- Gemeentebelastingen Amstelland: wethouder Schuurs meldt kennis te hebben gemaakt met wethouder Raad van Amstelveen. Onder meer is gesproken over de samenwerking met Gemeentebelastingen Amstelland.

- PAUW Bedrijven: wethouder Goldhoorn blikt terug op de vier 'constructieve' bijeenkomsten met Wsw-ers.

- De Ronde Vener Onderneemt: wethouder Goldhoorn doet verslag van zijn gesprek met De Ronde Vener Onderneemt waar plannen tot formalisering zijn.

- Bestuurlijk overleg: gemeentesecretaris Schreurs doet verslag van haar tweejaarlijks overleg met de directeur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

- Recreatieschap Vinkeveense Plassen: de burgemeester doet verslag van de vergadering van de Plassenraad van het recreatieschap Vinkeveense Plassen, waarin de voortgang van de projecten is besproken. Het recreatieschap werkt toe naar een definitieve toetreding tot het recreatieschap Stichtse Groenlanden.

- WOZ-aanslagen legakkers Vinkeveense Plassen: ter toevoeging op het hetgeen is vermeld bij de mededelingen in de collegevergadering van 20 juni 2017 over de Woz-aanslagen bij legakkers, besluit het college het onderzoek niet alleen te beperken tot 2018 maar ook 2017 in het onderzoek te betrekken.

Tenslotte blikt het college met tevredenheid terug op het besluitvormingstraject over de Kadernota 2018, de Jaarrekening 2016 en de Bestuursrapportage. De organisatie wordt bedankt voor de grote inzet en goede advisering bij deze raadsvoorstellen.


advertentie