Besluiten college van B&W

De Ronde Venen - Tijdens de vergadering van het college van B&W afgelopen dinsdag 30 augustus jl., zijn onder meer de volgende besluiten genomen:

- In reactie op het door gemeente Uithoorn in de rechtszaak ingebrachte verweer via een brief een aanvulling op het gemeentelijke beroepschrift d.d. 14 maart 2017 bij de rechtbank in te dienen;

- Over te gaan tot aankoop van een kavel grond ter grootte van 0,1 ha in Marickenland, ten behoeve van de aanleg van een rotonde ter ontsluiting van de wijk De Maricken, en onder voorbehoud van afweging van de wensen en bedenking van de gemeenteraad door het college, over te gaan tot aankoop van een kavel grond ter grootte van 4,36 ha in Marickenland, ten behoeve van de realisering van watercompensatie en waterberging;

- In te stemmen met de verwerking van de uitgebrachte adviezen van het Participatieplatform Sociaal Domein en van de Ondernemingsraad van gemeente De Ronde Venen in een aangepaste raadsinformatienota en deze naar de gemeenteraad te sturen;

- De gemeenteraad de informatie van het Burgerinitiatief Sportgebouw Abcoude toe te zenden, en deze informatie neutraal aan de gemeenteraad voor te leggen;

- De bezwaarschriften inzake de verleende omgevingsvergunning Scholeksterlaan 1/Kievitslaan 9 in Vinkeveen ontvankelijk en gegrond te verklaren, de geconstateerde gebreken in de motivering van het bestreden besluit te herstellen, en het bestreden besluit in stand te laten en tevens vergoeding van kosten in de bezwaarfase af te wijzen.

Verder kwamen in de vergadering van het college van B&W nog de volgende onderwerpen ter sprake: 

- Schiphol: wethouder Moolenburgh koppelt terug over de aftrap van de communicatie rondom Schiphol, samen met de gemeenten Nieuwkoop en Bodegraven-Reeuwijk.

- Dementievriendelijke gemeente: wethouder Goldhoorn geeft aan dat volgende week een voorstel volgt over de dementievriendelijke gemeente.

- Wilnis: wethouder Schuurs geeft terugkoppeling van de bijeenkomst met Wilnis Klopt, waar onder andere is gesproken over het verkeer op de Oudhuizerweg en over de situatie van de Dorpsstraat.

- Techniekdagen: wethouder Goldhoorn meldt met de heer De Rijk gesproken te hebben over de techniekdriedaagse en over de locatie daarvan.

- Onderzoek rekenkamercommissie: burgemeester Divendal meldt dat een startgesprek zal plaatsvinden over het rekenkameronderzoek naar de handhaving op de Vinkeveense Plassen.

CSW Wilnis: wethouder Schuurs meldt dat nader overleg met CSW plaatsvindt over de capaciteit. Er wordt een voorstel voorbereid voor de gemeenteraad van november.

Poldertrots Waverveen: wethouder Moolenburgh praat het college bij over de stand van zaken met betrekking tot de situatie van de Poldertrots in Waverveen.

Felicitaties sporters: burgemeester Divendal meldt dat Dylan Groenewegen (Abcoude) en Lorena Wiebes (Mijdrecht) felicitaties hebben ontvangen.

Handhaving drijvend Tiny House: wethouder Goldhoorn praat het college bij over de handhavingszaak ten aanzien van een drijvend Tiny House.

Plannen GroenWest: wethouder Moolenburgh geeft de stand van zaken weer van de reacties op de plannen van GroenWest op verschillende locaties die ter inzage liggen.


advertentie