Agenda commissie Samenleving & Inwonerszaken

De Ronde Venen - Vanavond, maandagavond 16 november, vergadert vanaf 19:00 uur (let op: gewijzigde aanvangstijd) de raadscommissie Samenleving & Inwonerszaken in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12:00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl, onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 - Vaststellen agenda:

4 - Vaststellen notulen vorige commissies Samenleving & Inwonerszaken;

5 - Voortgang en overige ontwikkelingen:

5a - Toezeggingen:

Het overzicht 'openstaande toezeggingen c.a.' wordt aan de orde gesteld.

5b - Informatieuitwisseling:

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Samenleving & Inwonerszaken en mededelingen te doen.

5c - Gemeenschappelijke Regelingen:

Onder dit agendapunt kan actuele informatie worden uitgewisseld over de gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden Nederland en Pauwbedrijven.

6 - Toelichting Careyn inzake publicatie Algemeen Dagblad:

Naar aanleiding van de publicatie in het AD over Careyn wordt door Careyn hierop een nadere toelichting gegeven.

7 - Punten voor de gemeenteraad van 28 september 2017:

7a - Gewijzigd voorstel Burgerinitiatief voor een gecombineerd sportgebouw te Abcoude:

De gemeenteraad wordt een gewijzigd initiatiefvoorstel aangeboden gericht op het realiseren van een gecombineerd sportgebouw in Abcoude.

In de gemeenteraad van 29 juni 2017 is het oorspronkelijk voorstel in de raad behandeld en daarbij is een aantal suggesties meegegeven die nader uitgewerkt dienden te worden. Deze zijn in het gewijzigd voorstel meegenomen.

7b - Integraal huisvestingsplan onderwijs 2017-2020:

Voorgesteld wordt:

• het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2020 vast te stellen en dit nader uit te werken;
• de kosten van de verkenning ad € 30.000 ten laste van het begrotingsresultaat 2017 te brengen.

7c - Vestiging werkcentrum in De Boei:

Voorgesteld wordt:

• in te stemmen met de huisvesting van het Werkcentrum in dorpshuis De Boei te Vinkeveen, met een huurperiode van vijf jaar met verschuldigdheid van huur en een (voor een zelfde bedrag) te ontvangen bijdrage in de verbouwingskosten;
• hiervoor incidenteel een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 218.500 excl. btw;
• in te stemmen met een afschrijvingsperiode op deze investering van 5 jaar;
• het college van B&W opdracht te geven het raadsvoorstel van de begroting aan te passen en de kapitaallasten voortvloeiende uit dit voorstel daarin op te nemen.

7d - Eindrapport evaluatie Harmonisatie en actualisatie buitensportaccommodaties 2013 – 2017:

Voorgesteld wordt:

• in te stemmen met het Eindrapport evaluatie Harmonisatie en actualisatie buitensportaccommodaties 2013 – 2017;
• de gebruiksvergoeding in de periode 2017 - 2021 niet te verhogen. Vanaf 2018 en volgende jaren de gebruiksvergoeding wel te indexeren;
• een herijking van het project Harmonisatie en actualisatie buitensportaccommodaties in 2019 te laten plaatsvinden op basis waarvan voor de periode 2022 – 2025 een actualisatie van de gebruiksovereenkomst kan plaatsvinden.

8 - Overige punten:

8a - Informatienota beantwoording raadsvragen bijeenkomst Sociaal Team:

Op verzoek van de fractie ChristenUnie-SGP wordt de informatienota besproken.

8b - Informatienota stand van zaken aanpak integratie en participatie vergunninghouders:

Op verzoek van de commissie wordt de informatienota besproken.

8c - Informatienota Monitor Sociaal Domein vierde kwartaal 2016:

Zoals gebruikelijk wordt de monitor besproken met de raadscommissie.

9 - Sluiting.

Indien onderwerpen op deze agenda niet aan de orde komen, worden deze toegevoegd aan de agenda van de commissie Publieke Werken en Samenleving & Inwonerszaken van woensdag 13 september a.s. om 19:30 uur in het gemeentehuis.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER te downloaden.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Een live-verslag van de commissievergadering is op Twitter te volgen via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.


advertentie