Agenda commissie Publieke Werken en Samenleving & Inwonerszaken

De Ronde Venen - Vanavond, woensdagavond 13 eptember, vergadert vanaf 19:30 uur de gezamenlijke raadscommissie Publieke Werken en Samenleving & Inwonerszaken in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze gezamenlijke raadscommissie adviseert, kunt u zich aanmelden tot 12:00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl, onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 - Vaststellen agenda:

3a - Vestiging werkcentrum in De Boei:

Voorgesteld wordt:

• in te stemmen met de huisvesting van het Werkcentrum in dorpshuis De Boei te Vinkeveen
- met een huurperiode van vijf jaar met verschuldigdheid van huur en een (voor een zelfde bedrag) te ontvangen bijdrage in de verbouwingskosten
- hiervoor incidenteel een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 218.500 excl. btw
- in te stemmen met een afschrijvingsperiode op deze investering van 5 jaar
- het college van B&W opdracht te geven het raadsvoorstel van de begroting aan te passen en de kapitaallasten erin op te nemen.

4 - Vaststellen notulen vorige commissievergadering(en);

5 - Voortgang en overige ontwikkelingen:

5a - Toezeggingen:

Het overzicht 'openstaande toezeggingen c.a.' wordt aan de orde gesteld.

5b - Informatieuitwisseling:

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Samenleving en Inwonerszaken & Publieke Werken en mededelingen te doen.

5c - Gemeenschappelijke regelingen:

Onder dit agendapunt kan actuele informatie worden uitgewisseld over de gemeenschappelijke regelingen OmgevingsDienst regio Utrecht, Recreatieschap Vinkeveense Plassen en N.V. AfvalVerwijdering Utrecht.

6 - Punten voor de gemeenteraad van 28 september 2017:

6a - Lokaal transformatieplan Wsw PAUW-bedrijven:

Voorgesteld wordt:

• het college opdracht te geven de uitvoering van de Wsw te transformeren conform de richting zoals omschreven in het lokale ‘Transformatieplan Wsw’ en het regionale ‘Transitieplan PAUW Bedrijven’;
• een incidenteel uitvoeringsbudget ad. € 90.000 beschikbaar te stellen in 2017 vanuit de algemene reserve voor de implementatie van de transformatie;
• in de Programmabegroting 2018 in te stemmen met de financiële consequenties van de transformatie;
• het college toestemming te verlenen tot het opheffen van de ”Gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven 2015” en alle noodzakelijke maatregelen in gang te zetten.

6b - Uitvoeringsplan afval:

Voorgesteld wordt:

• het Uitvoeringsplan 2017-2020, afval scheiden in de gemeente De Ronde Venen vast te stellen;
• de frequentie in de inzameling van restafval voor de laagbouw te verlagen tot één keer per vier weken (in plaats van één keer in de twee weken);
• bij hoogbouwlocaties de huidige restafvalcocons om te bouwen tot cocons voor oud papier en gf-containers te plaatsen bij hoogbouwlocaties die een dergelijke voorziening nog niet hebben;
• hiervoor een investeringsbudget van € 350.000 beschikbaar te stellen in 2018 en het restafval bij hoogbouw dan vervolgens in te zamelen in nieuw te plaatsen ondergrondse containers; 
• met communicatie het gedrag van inwoners om afval te scheiden verder te stimuleren.

7 - Overige punten:

7a - Informatienota N201:

Het onderwerp N201 wordt op verzoek van de fractie van VVD besproken. Voor de bespreking heeft het college een informatienota opgesteld.

7b - Informatienota Discriminatievrije en inclusieve gemeente:

De informatienota wordt op verzoek van de fractie PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal besproken.

8 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Een live-verslag van de commissievergadering is op Twitter te volgen via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.


advertentie