Agenda commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken/Financiën

De Ronde Venen - Vanavond, donderdagavond 16 november, vergadert vanaf 19:30 uur de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken/Financiën in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12:00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl, onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 - Vaststellen agenda:

4 - Vastellen notulen voorige vergadering(en);

5 - Voortgang en overige ontwikkelingen:

5a - Toezeggingen:

Het overzicht 'openstaande toezeggingen c.a.' wordt aan de orde gesteld.

5b - Informatieuitwisseling:

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Algemeen Bestuurlijke Zaken/Financiën en mededelingen te doen.

5c - Gemeenschappelijke Regelingen:

Onder dit agendapunt kan actuele informatie worden uitgewisseld over de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en Regionaal Historisch Centrum Vecht & Venen.

6 - Punten voor de raad van 30 november 2017:

6a - Herziening Algemene Plaatselijke Verordening (APV) De Ronde Venen 2018:

Voorgesteld wordt de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2018 vast te stellen.

6b - Vaststellen 2e bestuursrapportage:

Voorgesteld wordt:.

1. In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2017 – inclusief de wijzigingen op basis van: 1) de septembercirculaire gemeentefonds 2017, 2) ontwikkeling rijksbijdragen voor bijstandsuitkeringen, en 3) ontwikkeling opbrengsten van de onroerendezaakbelastingen – en daarmee:

• Kennis te nemen van de stand van zaken van de beleidsontwikkelingen per programma;
• In te stemmen met het wijzigen van de budgetten van de begroting 2017-2020, met een effect op het begrotingsresultaat van € 867.000 (voordelig) in 2017. De meerjarige effecten van deze bestuursrapportage zijn verwerkt in de Programmabegroting 2018-2021 die gelijktijdig met deze bestuursrapportage is opgesteld.
• In te stemmen met het verwerken van de budgetneutrale mutaties 2017 – 2021 zoals deze per programma zijn samengevat;
• In te stemmen met de (bijgestelde) dotaties & onttrekkingen uit de reserves, zoals deze per programma zijn samengevat:

2017: € 922.000 toevoegen aan de reserves;
2018: € 817.000 onttrekken aan de reserves.

• In te stemmen met het verwerken van de bijstelling investeringen, met een effect van € 300.000 op het totale investeringsbudget.

6c - Mogelijkheid aankoop kavel grond nabij N201 Mijdrecht:

Voorgesteld wordt:

• In te stemmen met de aankoop van de grond nabij Provincialeweg N201 met een oppervlakte van 22,8120 ha en de daarbij behorende kosten van in totaal € 1.201.000;
• Hiervoor een investeringsbudget van € 1.201.000 beschikbaar te stellen;
• De structurele gevolgen van per saldo € 4.900 ten laste te brengen van de begrotingsresultaten 2018 en volgende.

7 - Overige Punten:

7a - Informatienota vervolg evaluatie samenwerking met gemeentelijke belastingen Amstelland:

Op verzoek van Ronde Venen Belang wordt bovengenoemde informatienota besproken.

8 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Foto: RTV Ronde Venen


advertentie