Dijkvariant Centrumplan Vinkeveen financieel niet haalbaar

De Ronde Venen - In een gezamenlijk persbericht melden gemeente De Ronde Venen en ontwikkelaars Timpaan en AHV, dat uit het haalbaarheidsonderzoek naar de ontsluiting van het centrum van Vinkeveen over de Veendijk, gebleken is dat deze variant financieel onhaalbaar is en daarom niet verder zal worden onderzocht.

De raad heeft op 23 maart besloten variant 2 van het Centrumplan Vinkeveen verder te laten uitwerken en deze te laten onderzoeken op haalbaarheid. Van mei tot en met november is onderzoek gedaan naar draagvlak, een verkeersveilige aansluiting van de nieuwe ontsluiting op bestaande wegen, behoud van een goed woonmilieu en leefklimaat, medewerking van grondeigenaren en de financiële dekking van de ambities van de Dorpsvisie waaronder de nieuwe ontsluiting. Uit deze haalbaarheidsstudie blijkt dat variant 2 technisch en qua draagvlak mogelijk is, maar financieel niet haalbaar blijkt te zijn.

De gebiedsexploitatie biedt dekking voor de ambities zoals omschreven in de Dorpsvisie Centrum
Vinkeveen. Maar voor de nieuwe hoofdontsluiting over de dijk komt vanuit de ontwikkeling van het gebied onvoldoende geld. Bovendien zijn de kosten voor de hoofdontsluiting hoger dan ventvacht door met name nieuwe inzichten in de stabiliteit van de dijk. Deze combinatie van hogere kosten, onvoldoende dekking en een risicovolle ontwikkeling, zorgt ervoor dat variant 2 met een nieuwe ontsluiting over de dijk financieel niet haalbaar is.

De conclusie dat variant 2 financieel niet haalbaar is, betekent niet dat de ontwikkelingen in dit gebied van Vinkeveen nu stil komen te liggen. Variant 2 past weliswaar het beste bij de ambities van de Dorpsvisie Centrum Vinkeveen, maar ook variant 1, waarbij het viaduct wordt verhoogd en de opritten worden verlengd, heeft tal van ambities in zich. In de volgende stap worden de mogelijkheden van variant 1 verkend voor het realiseren van (een deel van) de ambities uit de Dorpsvisie. Ook worden andere opties in de geest van het plan verkend. De mogelijkheden worden binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad.

De haalbaarheidsstudie omvatte ook een uitgebreide consultatie van de omwonenden. Er zijn veel constructieve gesprekken gevoerd met de omwonenden. Het plan is naar aanleiding van deze gesprekken op diverse punten aangepast en verbeterd. Ook hebben marktpartijen binnen de periode van het haalbaarheidsonderzoek en vooruitlopend op definitieve besluitvorming, structureel geïnvesteerd in het verwerven van gronden en opstallen. Alle verkregen input wordt komende tijd meegenomen in de verkenning van de mogelijkheden.

Het college van B&W reageerde tijdens het persgesprek van woensdag 6 december, met enig onbegrip op de persverklaring van de fractie CDA De Ronde Venen van afgelopen dinsdag 5 december. Daarin verklaart de fracti, bij monde van fractievoorzitter Rein Kroon tegen de, door het college en de ontwikkelaars inmiddels afgeblazen, variant 2 te zijn. Dit omdat die fractie 'ervan overtuigd (is) dat er meer nadelen zijn dan voordelen”. 


advertentie