BELEIDSPLAN ZONNEVELDEN NAAR GEMEENTERAAD

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Om elektriciteit duurzaam op te wekken zijn, naast zonnepanelen op daken, ook zonnevelden nodig. Zonnevelden zijn velden met zonnepanelen. De gemeenteraad heeft voor de opwekking van elektriciteit windturbines uitgesloten.

Het college van B&W biedt de raad nu het beleidsplan aan voor grote zonnevelden. Hierin staat duidelijk aangegeven waaraan een plan voor een groot zonneveld moet voldoen om een vergunning te krijgen. Dit geeft ook lokale energie-initiatieven meer helderheid en het biedt de mogelijkheid verdere stappen te zetten.

Wethouder Cees van Uden (Duurzaamheid): “Het klimaatneutraal maken van onze gemeente is een lastige opgave. We hebben te maken met veel verschillende belangen. Daarover hebben we met diverse boeren, belangengroepen en inwoners gesproken. Zorgvuldigheid, kwaliteit en participatie blijven ook bij grote zonnevelden erg belangrijk. Dit verwerkte het college tot concrete toetsingscriteria in het beleid.”

Wat houdt het beleid voor grootschalige zonnevelden in? Het beleid maakt duidelijk waaraan plannen voor grootschalige zonnevelden moeten voldoen om een vergunning te krijgen. Na vaststelling van het beleid nodigt de gemeente initiatiefnemers uit om met plannen voor zonnevelden te komen. Per plan start dan een zogeheten ‘ruimtelijke procedure’. Hierin toetst de gemeente het plan aan het beleid.

Er is geen sprake van volgorde in bepaalde gebieden. Een initiatiefnemer kan een aanvraag voor een vergunning voor een groot zonneveld indienen. Het beleid maakt duidelijk hoe kansrijk een gebied is, of dat zonnevelden op die plek juist zijn uitgesloten. Een kaartje met de gebieden waar zonnevelden kunnen komen staat op www.duurzaamderondevenen.nl/zonnevelden. Het betekent niet dat alle plekken die geschikt zijn voor zonnevelden straks vol zonnepanelen komen te liggen. Dit is afhankelijk van de initiatiefnemers en van het participatieproces waarin ook buurtbewoners zijn betrokken.

Als de raad dit voorstel aanneemt, is het mogelijk voor initiatiefnemers om vergunningen aan te vragen voor zonnevelden. De gemeente toetst deze aanvragen aan het nieuwe beleid. Zo kijkt de gemeente bijvoorbeeld of mensen uit de buurt betrokken zijn en of de grondeigenaar toestemming geeft. Het is niet mogelijk een zonneveld te bouwen zonder toestemming van de grondeigenaar.

Na het succesvol doorlopen van de ruimtelijke procedure, krijgen de initiatiefnemers een vergunning. Een belangrijk punt voor het verkrijgen van een vergunning is dat een initiatiefnemer altijd participatie moet organiseren rond zijn project, zodat de buurt op tijd en op een goede en duidelijke manier betrokken wordt bij de plannen. Na het krijgen van de vergunning kan de initiatiefnemer starten met de bouw en het exploiteren van de zonnevelden.

Op woensdag 12- of donderdag 13 april a.s. staat het voorstel op de agenda van de politieke commissie. Op 20 april a.s. bespreekt de raad het voorstel in een politieke commissie. Het is dan mogelijk om in te spreken. Meer informatie hierover staat op www.derondevenen.nl/inspreken. De commissievergadering is live te volgen op de website van de gemeente. De gemeenteraadsvergadering is live te volgen via RTV Ronde Venen (Ziggo kanaal 41) of op de website van de gemeente.

Op de foto: De kaart waar te zien is waar zonnevelden in De Ronde Venen kunnen komen.

Geplaatst door: Ferry Mulder


advertentie