DOMPER OP FEESTVREUGDE ABCOUDE; D66 STELT VRAGEN

Abcoude - Met zeer gemengde gevoelens kijken inwoners, ondernemers, gemeente en niet in de laatste plaats de Stichting Feestelijkheden Abcoude, terug op het verloop van de Abcouder Feestweek 2023. Wat een dorpsfeest had moeten worden, werd overschaduwd door heel veel incidenten, die de sfeer deden omslaan en de gemeente De Ronde Venen noodzaakte tot het nemen van extra maatregelen.

De sfeer bleef ook daarna grimmig en de incidenten, waaronder enkele van zeer ernstige aard, bleven zich voordoen. Om een duidelijk beeld te krijgen van hoe de sfeer van wat een feest had moeten worden, zo kon omslaan en wat dit betekent voor de toekomst, heeft de fractie D66 een aantal vragen aan het college voorgelegd.

Opvallend was het grote aantal jeugdigen onder de bezoekers van de Feestweek, veel meer dan voorgaande jaren die in grote getale van buiten Abcoude kwamen. Zoals, volgens D66-er Eelco Doorn, geconstateerd werd door aanwonenden en andere reizigers, arriveerden zij en masse per trein om de Feestweek te bezoeken. Het vervolgens overmatige gebruik van alcohol, ook onder minderjarigen, leidde vervolgens tot baldadigheid en uiteindelijk tot opstootjes. Hierdoor werd de gemeente genoodzaakt tot het nemen van extra maatregelen, zoals een verbod op de verkoop van alcohol in winkels in het dorp.

De grote vraag hier is, volgens Doorn, hoe het komt dat zoveel jeugdigen zo massaal en onverwacht de Abcouder Feestweek wisten te vinden. D66 vraagt of hier onderzoek naar wordt gedaan en of iets gezegd kan worden over de herkomst van het jeugdige publiek. Was de muzikale programmering de aanleiding om naar Abcoude af te reizen of is via social media gecommuniceerd over de Feestweek, of was het toch slechts toeval dat het dit jaar zo exceptioneel druk was? Het laatste lijkt steeds minder voor de hand te liggen, maar onderzoek zou inzicht kunnen verschaffen in de beweegredenen en de uitkomsten kunnen betrokken worden bij de voorbereidingen van de Feestweek volgend jaar.

Het centrum van Abcoude, waar én de kermis én twee horecagelegenheden zijn gevestigd, was al aangemerkt als evenemententerrein, om zo aan crowdcontrol te kunnen doen en de veiligheid van de bezoekers te bewaken. De betrokken ondernemingen waren verantwoordelijk gesteld voor de veiligheid op dit evenemententerrein en dus in de openbare ruimte. Ze hebben voor de uitvoering daarvan beveiligingsdiensten ingehuurd. Met het inhuren van veiligheidsdiensten werd de aanwezigheid van de politie op het evenemententerrein afgeschaald t.o.v. voorgaande jaren.

D66 vraagt zich af of gemeente en ondernemingen tevreden zijn over deze aanpak. Een beveiligingsdienst heeft nu eenmaal minder bevoegdheden dan de politie en kan geen personen aanhouden. D66 stelt dan ook de vraag of daar, na alle incidenten, voor de laatste dagen nog extra versterking is ingeroepen. De fractie is ook wel benieuwd naar het aantal aanhoudingen.

Doorn stelt ook de vraag of tijdens de voorbereidingen gedacht is aan een preventief aanbod specifiek voor de groep onder de 18 jaar. Deze jeugdigen hebben geen enkel alternatief tijdens de Feestweek en mengen zich tussen het meerderjarige- en volwassen publiek, waar vrijelijk alcohol wordt genuttigd. Is overwogen een op hen gericht programma aan te bieden en vraagt D66 zich af, en is dat geen suggestie voor het volgend jaar.

Als financiering geregeld wordt, kunnen het jongerenwerk en OJC Tumult daar misschien gezamenlijk een rol in spelen. Doorn vraagt zich overigens wel af of het jongerenwerk, bijvoorbeeld via het Jongeren Op Straatoverleg (JOS), betrokken is geweest bij de voorbereidingen van de Feestweek en of zij beroepsmatig aanwezig zijn geweest. Doorn is nieuwsgierig naar hun bevindingen. Hebben zij bijvoorbeeld de social mediakanalen gevolgd op het trefwoord feestweek? D66 vindt dat het jongerenwerk het komende jaar toch echt de jeugd in Abcoude beter in beeld moet zien te krijgen, zodat ook zij een rol kunnen nemen in het verloop van de Feestweek volgend jaar.

D66 gaat er van uit dat de Feestweek ook weer met gemengde gevoelens geëvalueerd gaat worden en de fractie is dan ook zeer geïnteresseerd in de uitkomsten daarvan en hoopt deze spoedig ter bespreking te ontvangen.

De foto is ter illustratie


advertentie