INSPREEKAVOND ZOEKGEBIEDEN WINDMOLENS EN ZONNEVELDEN

De Ronde Venen - De gemeenteraad van De Ronde Venen organiseert op woensdag 26 mei a.s. een inspreekavond over de zoekgebieden voor windmolens en zonnevelden.


De Ronde Venen werkt hard aan de opwek van duurzame energie. Naast zonnepanelen op daken zoekt de gemeente ook naar gebieden voor de plaatsing van zonnevelden en windmolens. Dit zijn ‘zoekgebieden’. Over deze gebieden is nog geen besluit genomen. 


In mei en juni behandelt de gemeenteraad de zoekgebieden. Tijdens deze vergaderingen krijgt de gemeenteraad uitgebreid de kans vragen te stellen en mee te praten over de zoekgebieden. Voordat de gemeenteraad een besluit kan nemen organiseert zij ook een inspreekavond. Inwoners kunnen dan vertellen hoe zij denken over de zoekgebieden. Deze inspreekavond is op woensdag 26 mei v.a. 19:30 uur. Meer informatie staat op www.derondevenen.nl/inspreken


Wethouder Cees van Uden (Duurzaamheid) geeft aan dat het belangrijk is dat de gemeenteraad alle informatie heeft voordat zij een besluit neemt over de zoekgebieden. ”Het is goed om te weten wat inwoners van de zoekgebieden vinden. Het inspreken is dus van enorm belang. Bij het zoeken naar geschikte plekken in de gemeente houden we zoveel mogelijk rekening met de zorgen van inwoners, de natuurwaarden, ons mooie landschap en de belangen van boeren. Maar uiteindelijk is het aan de raad om hier een besluit over te nemen.” 


Nadat de gemeenteraad zoekgebieden heeft bepaald, gaat de gemeente weer met inwoners in gesprek tijdens het zogeheten gebiedsproces. Dat gebiedsproces start in het eerste zoekgebied. De gemeente stelt de zoekgebieden 1 voor 1 open onder leiding van een gebiedscoördinator. Die kijkt met inwoners, grondeigenaren en -gebruikers en andere belanghebbenden naar hoe zonnevelden en windmolens het beste in het landschap passen. 


De invloed van inwoners op dit proces is dus nog niet voorbij. Dit alles legt de gemeente vast in de (ruimtelijke) voorwaarden voor dat gebied. Daarna kiest de gemeente via een aanbesteding ontwikkelaars. Die moeten zich houden aan de opgestelde voorwaarden. 


Het proces binnen de gemeenteraad over het vaststellen van de zoekgebieden loopt als volgt:


Raadsleden stellen technische vragen op 17 mei om 19:30 uur. Technische vragen zijn vragen van raadsleden over feiten of om verduidelijking, zodat zij het voorstel van de zoekgebieden goed begrijpen en hun mening kunnen vormen. Deze vragen hebben geen politieke lading. 


Inspreekavond op 26 mei om 19:30 uur. Inwoners vertellen tijdens deze avond de gemeenteraad hoe zij denken over de zoekgebieden. De gemeenteraad luistert hiernaar. Soms stellen de raadsleden ook vragen aan de insprekers. Door in te spreken kan de raad de verschillende belangen goed afwegen als zij hierover besluit. Meer informatie staat op www.derondevenen.nl/inspreken. Als er veel insprekers zijn kan de raad besluiten een extra inspreekavond te organiseren. Deze extra inspreekavond staat gereserveerd op 25 mei a.s. 


De gemeente vraagt inwoners die tijdens de raadsvergadering willen inspreken zich vóór 21 mei a.s. aan te melden, zodat de griffie een goed beeld heeft van het aantal insprekers. Aanmelden  kan telefonisch op (0297) 29 17 85 of op (0297) 29 18 89 of per  e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl of via j.jonker@derondevenen.nl. Vergeet niet het onderwerp waarover ingesproken wordt in de e-mail te benoemen. De definitieve deadline om aan te melden is 12:00 uur op 26 mei.


Politieke commissie op 9 juni om 19:30 uur. Tijdens deze vergadering stellen raadsleden politieke vragen over het voorstel aan de wethouder. De commissie besluit dan ook of het voorstel klaar is voor besluitvorming in de gemeenteraad.


Raadsvergadering op 30 juni om 19:30 uur. Tijdens deze vergadering praat de gemeenteraad met elkaar en met de wethouder over het voorstel. Fracties kunnen dan ook moties (opdrachten aan het college) en/of amendementen (wijzigingen in het voorstel) indienen en bespreken.


advertentie