NIEUWE PARTIJ DE KORTE/BORGSTEDE: LEFDRV

De Ronde Venen - Voor de zomer besloten De Korte en Borgstede uit de Rondeveense CDA-fractie te stappen vanwege de bestuurscultuur binnen deze lokale CDA-fractie. Na vele gesprekken hebben de vrouwen, die beiden met voorkeursstemmen in de gemeenteraad werden gekozen, besloten met een eigen nieuwe partij verder te gaan: Lokaal en Fair De Ronde Venen, afgekort LEFdrv.

Uitgangspunten van de partij zijn samenwerken, zorgzaamheid en toekomstgericht. Fractievoorzitter De Korte licht toe: “Basis voor onze uitgangspunten is dat we als raad, gemeente en inwoners in De Ronde Venen met elkaar de waarden en normen bewaken. Dit wordt uitgedrukt in het fair zijn, dat wil zeggen: respectvol, eerlijk, integer, behulpzaam, transparant, sportief, sociaal en gelijkwaardig. Deze kernwaarden zijn de uitgangspunten bij ons politieke werk. Door een eigen partij op te richten hopen we hier daadwerkelijk inhoud aan te kunnen geven.”

Borgstede vult aan: “LEF als afkorting van Lokaal en Fair past ook bij ons. LEF drukt uit dat wij gepassioneerd en vol overtuiging het goede willen doen voor de inwoners uit De Ronde Venen. Lef willen we tonen om onderwerpen aan de orde te stellen, soms tegen de stroom in”.

Veel mensen hebben het vertrouwen in de politiek verlorenen er is lef voor nodig om dit vertrouwen weer terug te winnen. Dat kan alleen door samen te werken, te luisteren en zichtbare resultaten te boeken aldus De Korte en Borgstede.

Uitgangspunt van LEFdrv is dat de gemeente en raad goed samenwerkt met inwoners. Samen maken we het voor elkaar. Initiatieven van onderop verdienen alle steun en worden gestimuleerd. Plannen van de gemeente moeten helder afgestemd en gecommuniceerd worden met inwoners. Bij die afstemming en communicatie wordt goed gelet op diverse vertegenwoordiging van de inwoners, zoals praktisch of theoretisch opgeleid, wonend in een flat of vrijstaande woning, wonend in of buiten het dorp, laag of hoog inkomen, man of vrouw, jong of oud, mensen met diverse soorten van handicaps, enz. Plannen worden dan beter afgestemd op de inwoners en krijgen dan meer steun.

Belangrijk bij te maken keuzes zijn ook de kosten die de plannen met zich meebrengen en de impact op het milieu. Gemeenteraadsleden moeten bij moties en amendementen, indien mogelijk, de impact op de kosten, op het milieu en de communicatie meenemen. Samenwerking betekent ook dat de gemeente samenwerkt met andere gemeentes, provincie en landelijke overheid. Goed kijken naar wat andere gemeentes doen. We hoeven in De Ronde Venen niet steeds ‘het wiel uit te vinden’ terwijl andere gemeentes ook werken aan dezelfde soort problemen. Uitvoerende taken hoeft de gemeente niet altijd zelf te doen maar kunnen ook uitbesteed worden, bij voorkeur in de regio.

We zijn er als gemeente niet alleen voor onszelf maar ook voor de ander die onze steun nodig heeft. Krachtig wordt ingezet op taalondersteuning voor statushouders en mensen met een taalachterstand.

Gelukkig zijn er veel mensen die voor hun familie, vrienden of buren zorgen en verantwoordelijkheid dragen. Ook zijn er zeer veel vrijwilligers in de gemeente en dit mag gewaardeerd worden. LEFdrv wil dat de gemeente zorgzaamheid toont voor de kwetsbare inwoners, maar inwoners loslaat zodra zij dat kunnen. De gemeente zal meer naast de inwoners moeten staan in plaats van tegenover. Dit betekent bij sociale- en zorgvragen van inwoners dat er betrokkenheid getoond wordt en dat er oog is voor het hele gezin. Alle kinderen moeten mee kunnen doen, ook als zij beperkingen hebben of als de ouders problemen hebben.

LEFdrv wil niet dat zorgvragers ‘verdrinken’ in gemeentelijke bureaucratie, maar dat aanvragen eenvoudig en transparant zijn en dat ondersteuning geboden wordt als de inwoner het niet geheel zelf kan. De servicepunten moeten hierbij bereikbaar en behulpzaam zijn. Dat betekent heldere afspraken maken, duidelijkheid geven over welke gegevens de gemeente nodig heeft, wanneer de gemeente antwoord geeft, wat de kosten voor de inwoners zijn en de manier voor bezwaar. Aandacht zal moeten blijven voor mensen met dementie, mantelzorgers, eenzaamheid, kinderen in kwetsbare gezinnen en armoede.

Wij geven de gemeente met het mooie groen, de natuur, het water, de cultuurhistorische omgeving en de huizen door aan onze kinderen en kleinkinderen. Dit betekent dat we aandacht hebben voor het milieu, voor de zeldzame vogels en planten die in het weidegebied leven, schoon water, schone lucht en duurzame gebouwen. De gezondheid van de kinderen en hun omgeving wordt bevorderd. We geven onze geschiedenis door aan onze kinderen wat zichtbaar is in monumenten, cultuurhistorisch landschap en bijzondere dorpen. 

De dorpen blijven aantrekkelijk om te wonen met scholen, sportvoorzieningen, dorpshuizen en goede bereikbaarheid met openbaar vervoer, fiets of auto. In de dorpen worden betaalbare woningen gebouwd of woningen gesplitst zodat families of doelgroepen bij elkaar kunnen wonen. De gemeente steunt mensen en verenigingen om huizen, dorpshuizen en sportvoorzieningen te verduurzamen. Op plekken die grote groepen inwoners acceptabel vinden worden enkele zonnevelden gebouwd waarbij inwoners mede-eigenaar kunnen zijn. Nieuwe huizen en maatschappelijke voorzieningen worden energieneutraal en circulair gebouwd.

LEFdrv wil samen met alle andere partijen in de gemeente met lef aan de slag om de bovenstaande idealen waar te maken.

Kijk voor meer informatie op www.lefdrv.nl of volg de partij via de socials @lefdrv.


advertentie