Provincie stelt subsidie beschikbaar tegen bodemdaling

Regio – De provincie Utrecht stelt voor 2022 en 2023 in totaal € 7,5 miljoen subsidie beschikbaar om de bodemdaling in het veenweidegebied af te remmen. De subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die de bodemdaling remmen en de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems verminderen.

Bodemdaling en de uitstoot van broeikassen uit veenbodems zijn bekende gegevens in de provincie Utrecht. In het westen en noordoosten van de provincie daalt de bodem door het oxideren en inklinken van de veenbodems. Dit geeft veel schade voor de landbouw, aan woningen en aan wegen. Ook komt er bij dit proces vanuit de veenbodems CO² vrij en dat versterkt de klimaatverandering.

Om deze ontwikkeling af te remmen is het belangrijk maatregelen te nemen die de bodemdaling beperken. Dat kan bijvoorbeeld door het aanleggen van een waterinfiltratiesysteem. De subsidie kan aangevraagd worden voor de aanleg van zo’n infiltratiesysteem, maar ook voor het ontwikkelen van kennis en innovatie en voor het creëren van kennis en draagvlak.

Mirjam Sterk, gedeputeerde Natuur van de provincie: “De bodemdaling heeft grote gevolgen voor inwoners, agrariërs en overheden. Als provincie zoeken we daarom voortdurend naar innovaties om de bodemdaling af te remmen en brengen we deze innovaties, samen met onze partners in de praktijk. ” Zo zijn er in Groot Wilnis-Vinkeveen een aantal jaren geleden met subsidie van de provincie infiltratiebuizen gelegd. Hiermee wordt de grondwaterstand van de graslandpercelen in droge perioden verhoogd, waardoor de bodemdaling in die percelen wordt beperkt.”

De subsidie aanvragen kan vanaf 1 september a.s.

Foto: provincie UtrechtAbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisbevorderen kennis en innovatiebodemdalingbodemdaling veengedeputeerde mirjam sterkgemeente de ronde venenprovincie utrechtrtv ronde venenSubsidieregeling Bodemdaling Utrechtse veenweidenuitstoot broeikasgassen uit veenbodemveenweidegebied

Meer in dossier bevorderen kennis en innovatie

Meer in dossier bevorderen kennis en innovatie


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×