Vernieuwd beleidskader 'Erfgoed Leeft!'

Het college van B&W van gemeente De Ronde Venen heeft 24 oktober jl. een nieuw beleidskader Cultuurhistorie & Monumenten aan de raad aangeboden. Dit nieuwe kader is een update van de oude beleidsvisie uit 2013. Het document speelt in op de betekenis van huidige maatschappelijke uitdagingen, zoals het woningtekort, klimaatverandering en bodemdaling, op erfgoed. Met dit nieuwe beleidskader bereidt de gemeente zich voor op de toekomst. Op 27 november a.s. besluit de gemeenteraad over dit nieuwe kader.

“Erfgoed is onlosmakelijk verbonden met de inwoners van De Ronde Venen”, aldus wethouder Cultuur Cees van Uden. “Onze gemeente is rijk aan verschillende erfgoedtypes. Denk aan de historische  agrarische erfbebouwing en de forten van de Stelling van Amsterdam, die onderdeel uitmaken van het UNESCO-Werelderfgoed de Hollandse Waterlinies. Elk type erfgoed heeft zijn eigen unieke waarde en betekenis voor onze gemeenschap. Met dit beleidskader willen we ervoor zorgen dat deze rijke geschiedenis behouden en levend blijft voor toekomstige generaties.”

De laatste visie op cultuurhistorie en monumenten ‘Blijvend Vernieuwen’ komt uit 2013. Sindsdien is er veel veranderd. Er zijn meer woningen nodig en de gemeente is zich bewust van de invloed van het klimaat op het landschap. Deze ontwikkelingen maken een vernieuwing van de oude beleidsvisie noodzakelijk. Het nieuwe beleidskader focust zich op 6 centrale thema’s die inwoners belangrijk vinden:

1. Bijwerken erfgoedregister
2. Herziening van het subsidiebeleid voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden
3. Toezicht en Handhaving
4. Beleefbaarheid en cultuureducatie
5. Erfgoed in transitie
6. Veranderend landschap en gebruik

Wat gaat er veranderen? De gemeente beschermt het erfgoed voor toekomstige generaties. Het erfgoed in de gemeente vertelt het verhaal van ruimtelijke ontwikkeling en geschiedenis. De gemeentelijke monumenten zijn fysieke voorbeelden van dit verhaal. Op dit moment zijn er geen fysieke voorbeelden van de periode 1945-1990. Daarom werkt de gemeente, net als de rijksoverheid, het erfgoedregister bij en ze maakt zo het verhaal van De Ronde Venen weer compleet.

De gemeente wil het erfgoed in De Ronde Venen behouden voor de toekomst. Daarom hebben eigenaren van monumenten de verantwoordelijkheid om deze in stand te houden. Het nieuwebe leidskader helpt monumenteigenaren hierbij door het gemeentelijk subsidiebeleid aan te passen en actief toezicht te houden.

Erfgoed speelt een belangrijke rol in gebiedsontwikkeling. De gemeente maakt duidelijk hoe een gebiedsontwikkeling eruitziet als erfgoed in het spel is. Dit zorgt voor meer helderheid voor vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars en architecten.

Klimaatverandering en veranderend landgebruik hebben invloed op erfgoed. Landelijk wordt dit nog maar enkele jaren onderzocht. De gemeente wil de komende jaren uitzoeken wat de invloed van klimaatverandering op haar erfgoed is, en hoe omgegaan moet worden met het erfgoed in een veranderend landschap. Deze kennis gaat de gemeente ook delen met inwoners.

Het beleidskader ‘Erfgoed leeft!’ is ontwikkeld in nauwe samenwerking met inwoners en andere initiatiefnemers. Via vragenlijsten en een informatieavond dachten betrokkenen mee over de toekomst van erfgoed in De Ronde Venen.

Op woensdagavond 15 november behandelt de gemeenteraad het nieuwe beleidskader tijdens de politieke commissie Wonen en Ruimte. Daarna neemt de gemeenteraad hierover op maandagavond 27 november a.s. een besluit. Betrokkenen en inwoners hebben de mogelijkheid om bij beide vergaderingen in te spreken. Informatie hierover is te vinden via www.derondevenen.nl/inspreken. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het kader, dan worden de plannen verder uitgewerkt. De gemeente houdt de inwoners hierover op de hoogte.De Ronde VenenNieuws


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×