Financien de ronde venen onder druk

De Ronde Venen – De gemeentelijke financiën staan onder druk. Dat is met name een gevolg van de stijgende kosten voor jeugdzorg en voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het college van B&W wil zich komend jaar dan ook richten op het beheersen van kosten en het goed uitvoeren van bestaand beleid.

Dat blijkt uit de kadernota 2022 die het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De kadernota is de voorloper van de begroting en schetst op hoofdlijnen waar de gemeente zich komend jaar op richt. In de begroting, die de raad in het najaar behandelt, zijn de hoofdlijnen uitgewerkt en concreet gemaakt.

,,De financiën in alle gemeenten in Nederland staan onder druk. Dat is voor De Ronde Venen niet anders. Daarnaast zorgt de coronacrisis voor onzekerheid. We willen de gevolgen daarvan voor onze gemeente zoveel mogelijk beperken en waar mogelijk herstellen. Dit vraagt om heldere keuzes om de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers op peil te houden”, zegt wethouder Alberta Schuurs (Financiën).

De samenleving vraagt om een sterke lokale overheid die antwoord geeft op de uitdagingen van vandaag en morgen, schrijft het college in het voorwoord van de kadernota. De uitdagingen op het gebied van wonen, mobiliteit, landschap en duurzaamheid zijn groot.

Het college werkt komend jaar verder aan het Lokaal Ruimtelijk Perspectief. Daarin worden keuzes gemaakt om de beschikbare ruimte in de gemeente optimaal te benutten. Samen met partners blijft het college de zorg dichtbij inwoners organiseren en passende zorg bieden. De capaciteit en samenwerking met handhavers wordt uitgebreid.

Het college is onder de indruk van de veerkracht die De Ronde Venen het afgelopen jaar heeft getoond. ‘Dat geeft vertrouwen voor de toekomst’, staat in het voorwoord te lezen.

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent dat 2022 een bijzonder jaar wordt en dat in 2022 een nieuwe coalitie wordt gevormd. In de kadernota wordt om die reden geld gereserveerd voor het nieuwe college om nieuwe keuzes en afwegingen te maken.

Een blik op de toekomst laat zien dat de begroting voor komend jaar nog een tekort kent, maar dat ze voor de jaren daarna sluitend is. Het college stelt nu nog geen maatregelen voor om de begroting sluitend te krijgen, daarvoor zijn er te veel onzekerheden. Zo is op dit moment nog geen duidelijkheid hoeveel extra geld de gemeente krijgt in verband met de stijgende kosten voor jeugdzorg en Wmo. 

Bij het opmaken van de begroting voor 2022 wordt gekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn om die begroting in evenwicht te brengen.

De gemeenteraad trekt op op 2 en 3 juni
twee avonden uit voor de bespreking van de Kadernota 2022. Onderdeel daarvan zijn de algemene beschouwingen van de fracties in de gemeenteraad. Daarin geven ze op hoofdlijnen aan hoe ze tegen het gemeentelijk beleid aankijken. Voorafgaand aan de raadsvergaderingen wordt de Kadernota 2022 in de commissies van mei besproken. Alle bijeenkomsten zijn i.v.m. corona digitaal  en live te volgen.AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisbegroting 2022begrotingstekort 2022coronacoronacrisisente de ronde venenfinanciengemeenteraadsverkiezingen 2022kadernota 2022kosten jeugdzorgkosten wmortv ronde venensterke overheidwethouder alberta schuurswmo


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×