Te weinig sociale woningen in meer dan helft gemeenten

Regio – In meer dan de helft van Nederlandse gemeenten, waaronder De Ronde Venen, vallen te weinig woningen in de categorie ‘sociale woningbouw’. Dit blijkt uit een door Hanne Obbink geschreven artikel in Trouw van 26 maart jl.

In de woningmarktplannen die minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) twee weken geleden naar de Tweede Kamer stuurde, staat dat in elke gemeente minstens 30% van alle woningen in de categorie ‘sociale huur’ moeten vallen.

Dat wordt een bijzonder zware opdracht, blijkt uit berekeningen van Trouw. Want bijna twee derde van de gemeenten haalt die 30% procent niet. Vaak zelfs bij lange na niet: 40%  van de gemeenten heeft minder dan een kwart sociale huur, bijna een op de zeven blijft zelfs onder de 20% steken.

Het streefcijfer van De Jonge is vooral ingegeven door zorgen om zogeheten aandachtsgroepen op de woningmarkt: statushouders, arbeidsmigranten, dak- en thuislozen, maar ook ouderen die ooit zorg nodig zullen hebben en studenten. Voor deze specifieke groepen is het vaak extra lastig om een huis te vinden. De minister wil dat “alle gemeenten een fair share van deze huishoudens huisvesten”.

Die laatste opmerking komt niet uit de lucht vallen. Gemeenten hebben er baat bij om deze kwetsbare groepen juist níét onder dak te brengen, stelde een werkgroep van vijf ministeries, gemeenten en woningcorporaties vorig jaar al vast. Deze mensen hebben namelijk niet zelden zorg nodig, en dat kost gemeenten geld.

Deze kwestie leidt soms tot wrijving tussen gemeenten. De grotere zitten met hun sociale huurwoningen meestal boven de grens van 30%. Maar veel omliggende gemeenten houden de boot af voor deze groepen woningzoekenden. Tot ergernis van de steden.

Sowieso is de markt voor betaalbare huurwoningen bijzonder krap, niet alleen voor deze specifieke groepen. Het aantal sociale huurwoningen neemt al jaren gestaag af en zittende bewoners stromen nauwelijks door. In 2015 konden corporaties nog 210.000 woningen toewijzen aan nieuwe huurders, in 2020 nog maar 180.000. De wachtlijsten worden langer.

Daar komt bij dat vooral de goedkoopste sociale huurwoningen snel verdwijnen, terwijl de kwetsbaarste groepen juist op die categorie zijn aangewezen. In drie jaar tijd nam het aantal corporatiewoningen met een huur tot € 440 met 26.000 af, meldde de Autoriteit Woningcorporaties onlangs. Intussen kwamen er 28.000 duurdere woningen bij, met een huur van € 670 tot € 760, de bovengrens voor de sociale huursector.

Minister De Jonge wil de 30-procentnorm opnemen in prestatieafspraken met gemeenten, provincies en corporaties. Als het een gemeente niet lukt om die norm te halen of als ze het niet nodig vindt, “vereist dat een goede uitleg”, meldt zijn woordvoerder.

In heel Nederland valt 34% van alle woningen in de categorie ‘sociale huur’, blijkt uit de berekeningen van Trouw. Maar de verschillen tussen gemeenten zijn groot. Groningen heeft het grootste aandeel: 57%. Met 5% heeft het piepkleine Rozendaal verreweg de minste sociale huurwoningen.

Bij zijn streven naar een minimum van 30%  per gemeente rekent minister De Jonge alle woningen mee met een huur onder de € 760, de bovengrens in de sociale huursector. Hij telt dus ook woningen in het bezit van particulieren mee, als die onder die € 760-grens verhuurd worden. Woningen van corporaties die duurder zijn dan € 760 worden juist niet meegerekend.

Op basis van De Jonges definitie van ‘sociale huur’ is Trouw gaan rekenen met als uitgangspunt cijfers uit de Lokale Monitor Wonen 2021, opgesteld op initiatief van onder meer de vereniging van gemeenten VNG en de vereniging van woningcorporaties Aedes.

De cijfers geven de stand van zaken van 31 december 2019 weer. Het is niet uitgesloten dat een enkele gemeente daarna extra sociale huurwoningen heeft gebouwd. Maar de landelijke trend laat iets anders zien: steeds minder sociale huur.

Volgens de berekeningen van Trouw valt in De Ronde Venen 24,9% van de woningen in de categorie ‘sociale woningbouw’. De Ronde Venen staat hiermee vergeleken met de buurgemeenten bijna onderaan het lijstje, dat er als volgt uitziet:

• Amsterdam 49,4%
• Amstelveen 31,0%
• Uithoorn 28,3%
• Ouder-Amstel 27,7%
• Stichtse Vecht 26,3%
• Woerden 25,9%
• De Ronde Venen 24,9%
• Wijde Meren 21,9%
• Nieuwkoop 21,3%

De ambitie van de diverse politieke partijen in De Ronde Venen is meer sociale woningen te bouwen, waarbij de gewenste percentages uiteenlopen. Wat de ambitie van de nieuwe coalitie gaat zijn, zal blijken uit het nog op te stellen coalitieakkoord tussen de partijen die het nieuwe college van B&W gaan vormen.

Bron: Trouw AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisaedesgemeente de ronde venenlokale monitor wonenminimaal 30% sociale woningbouwminister hugo de jongeministerie volkshuisvestingrtv ronde venensociale huursociale woningbouwtweede kamervngvolkshuisvestingwoningmarktplannen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×