Rvb, vvd en d66 presenteren coalitieakkoord 'in het hart'

De Ronde Venen – Coalitiepartijen Ronde Venen Belang (RVB), VVD en D66 hebben op woensdag 25 mei het tussen hen afgesloten coalitieakkoord gepresenteerd. Het akkoord geldt voor de periode 2022-2026 en heeft de titel “In het hart” gekregen. Na de presentatie van het akkoord zijn ook de kandidaat-wethouders bekendgemaakt.

Tijdens de presentatie blikte formateur Pieter Heiliegers allereerst terug op het proces waarna hij vervolgens zijn visie gaf op het gesloten akkoord. Hij gaf aan dat de gesprekken op plezierige en constructieve wijze plaatsvonden en hij ziet het gesloten akkoord als mooi en bestendig resultaat. Naar de mening van de formateur zijn de verschillende onderwerpen goed aan bod gekomen. “Er is met oog vanuit de inwoners en ondernemers gewerkt waarbij de visie van de formerende partijen, maar ook de inbreng van de andere politieke partijen is gewogen om tot dit mooie resultaat te komen”, aldus Pieter Heiliegers.

Na deze toelichting kregen de onderhandelaars het woord om een toelichting te geven en vragen van de aanwezige pers te beantwoorden.

Maarten van der Greft (RVB): “De titel van het akkoord is niet zomaar gekozen. Deze draagt een belangrijke boodschap van ons als coalitiepartners uit. We hebben hart voor alle inwoners en ondernemers en werken vanuit die gedachte natuurlijk samen met de hele gemeenteraad”. Deze gedachtegang is vervolgens ook terug te zien in de titels van de onderwerpen in het akkoord. Dit zijn onder andere: In het hart van de samenleving, met een hart voor alle inwoners, met een hart voor alle ondernemers, met een hart voor een gezond leefklimaat en met een hart voor elkaar.

Tekst gaat onder de video verder

In het coalitieakkoord staan antwoorden op grote thema’s die tijdens de verkiezingen eerder zijn benoemd door alle politieke partijen en die tijdens de informatie- en formatiefase zijn opgehaald. Dit zijn onder andere wonen, veiligheid, duurzaamheid, economie en mobiliteit. Bovenal hebben de coalitiepartijen aandacht gegeven en afspraken gemaakt om te komen tot een sterke lokale overheid die luistert, communiceert en die de samenleving betrekt bij het uitwerken van de plannen.

Bij de totstandkoming van dit akkoord zijn de verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartijen als leidraad gebruikt. Hiernaast zijn alle politieke partijen gevraagd hun ideeën over belangrijke onderwerpen die ze graag zouden willen terugzien te delen. De coalitiepartijen deden dit omdat samenwerking heel belangrijk is. In het coalitieakkoord staan veel ambities en goede intenties. De samenleving en de gemeenteraad worden uitgenodigd om deze ambities gezamenlijk waar te maken. De oproep van de coalitiepartijen is om vooral van elkaar te blijven leren. Zij geven aan dat in de komende jaren vast wel eens iets fout gaat waarbij het belangrijk is om dan positief kritisch te blijven en aan te geven waar het beter kan. 

Cees van Uden (D66): “Alleen op deze manier blijft De Ronde Venen een gemeente waar we met zijn allen trots op kunnen zijn”.

Bart Richter (VVD) presenteerde de portefeuilleverdeling en samenstelling van het college van burgemeester en wethouders namens de gezamenlijke partijen. “Met elkaar vinden wij een collegiaal college dat oprecht samenwerkt van groot belang. We hebben hier bij de samenstelling en bij de portefeuilleverdeling nadrukkelijk naar gekeken”, aldus Bart Richter. RVB levert twee wethouders namelijk Maarten van der Greft en Huib Zevenhuizen, de VVD en D66 leveren elk één wethouder. Dit zijn Anja Vijselaar namens de VVD en Cees van Uden namens D66.

Partijleider van RVB en kandidaat-wethouder Maarten van der Greft: “Ik ben vereerd om namens RVB deel te mogen nemen aan het college. Ik kijk er naar uit om als wethouder Sociaal Domein, Inwonerparticipatie en Openbare Ruimte bestuursverantwoordelijkheid te dragen en mooie dingen te doen voor onze inwoners!”

RVB draagt Huib Zevenhuizen voor voor de portefeuille Wonen, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. RVB heeft ervoor gekozen een vakwethouder van buiten onze gemeente voor te dragen. Huib is de afgelopen raadsperiode wethouder Ruimtelijke Ordening geweest in de gemeente Vijfherenlanden. Hiermee wordt traditionele partijpolitiek doorbroken en presenteert RVB een ervaren vakinhoudelijk bestuurder.

Anja Vijselaar is de kandidaat-wethouder namens de VVD. Zij krijgt onder andere de portefeuilles Financiën, Economie, Arbeidsmarkt, Bedrijventerreinen, Mobiliteit en (coördinatie) Veiligheidsontwikkeling en Handhaving. Anja geeft aan: “Ik ben zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan voor De Ronde Venen! Ik kijk er naar uit om samen met inwoners, ondernemers en raad op te trekken en onze plannen uit het akkoord te gaan verwezenlijken met als doel de gemeente mooier te maken”.

Cees van Uden is de kandidaat-wethouder voor D66: “Met veel enthousiasme en plezier blijf ik mij ook deze periode als wethouder Sociaal Domein, Duurzaamheid en Organisatie inzetten voor onze gemeente. Ik zal mijn opgedane kennis en ervaring uit de vorige periode gebruiken om met het nieuwe college voortvarend aan de slag te gaan”.

Donderdag 2 juni a.s. wordt de gemeenteraad gevraagd het coalitieakkoord vast te stellen en de kandidaat-wethouders te benoemen. Dat gebeurt tijdens een openbare vergadering in het gemeentehuis in Mijdrecht, die om 19:30 uur begint

Namens RVB wordt Maarten van der Greft wethouder Sociaal Domein, Inwonerparticipatie en Openbare Ruimte, daarnaast wordt hij eerste locoburgemeester. Hij krijgt de portefeuilles: Inwonerparticipatie, Dienstverlening, Onderwijs, Jeugd/Jongerenbeleid, Ouderenbeleid, Gezondheid, Afval, Openbare Ruimte, Riool, Groen, Sport, Recreatie en Toerisme.

De tweede kandidaat-wethouder namens RVB is Huib Zevenhuizen. Hij krijgt de portefeuilles: Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Bestemmingsplan Plassengebied en Vergunningverlening. Huib wordt tevens vierde locoburgemeester.

Namens de VVD is Anja Vijselaar kandidaat-wethouder voor de portefeuilles: Financiën, Economie, Arbeidsmarkt, Bedrijventerreinen, Integraal Plan Vinkeveen, Mobiliteit, Wegen, Openbaar Vervoer en (coördinatie) Veiligheidsontwikkeling & Handhaving. Anja wordt tweede locoburgemeester.

Cees van Uden is namens D66 kandidaat-wethouder voor de portefeuilles: Duurzaamheid, Natuur en Landschap, Milieu, Maatschappelijk Vastgoed, Integrale huisvesting scholen, Gemeentehuis, Armoede, Schuldhulpverlening, Participatiewet, WMO, Inclusie, Personeel en Organisatie, ICT, Kunst en Cultuur en Monumenten. Cees wordt de derde locoburgemeester.AbcoudeBaambruggeCultuurEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsSportVinkeveenWaverveenWilnisanja vijselaarbegroting 2023bestuurcees van udencoalitie rvb vvd d66coalitieakkoordcoalitieakkoord in het hartcollege van b wd66 de ronde venengemeente de ronde venenhuib zevenhuizenmaarten van der greftronde venen belangrtv ronde venenrvbvvd de ronde venen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×