Financiële tegenvaller van € 2,7 miljoen bij uitvoering Jeugdwet

De gemeente heeft over 2023 een financiële tegenvaller van € 2,7 miljoen bij de uitvoering van de Jeugdwet.

De tegenvaller kwam naar voren tijdens het opstellen van de Programmarekening 2023 , zo schrijft de wethouder Van der Greft aan de raad. Gezien de hoogte van de tegenvaller, heeft het college besloten niet te wachten tot de bekendmaking van de Programmarekening 2023 in juni van dit jaar, maar de gemeenteraad direct te informeren. Wel schrijft het college dat nadere analyse van de tegenvaller moet volgen.

In de Programmabegroting van 2023 was € 9.486.000 begroot voor de uitvoering van de Jeugdwet, terwijl de werkelijke kosten in 2023 echter € 12.214.000 waren, wat de tegenvaller van € 2,7 miljoen veroorzaakt. In de raadsinformatiebrief aan de raad, verwijst het college naar de uitkomsten in 2021 en 2022. In die jaren kwamen de begrote en werkelijke kosten nagenoeg overeen en was zelfs sprake van een minimale onderschrijding. In de twee jaren daarvoor, 2019 en 2020, waren de uitkomsten echter negatief, waarvan 2019 een tekort van bijna € 1,5 miljoen vertoonde.

Hoewel het college nog geen diepgaande analyse van de uitkomsten over 2023 heeft uitgevoerd, deelt het in de raadsinformatiebrief een eerste analyse op hoofdlijnen met de raad.

Volgens het college is het aantal aanvragen en toekenningen in de openeinderegeling op basis van de Jeugdwet in 2023 gestegen met 10% ten opzichte van voorgaande jaren. De aantallen zijn gestegen van 671 jeugdigen in 2022 naar 738 jeugdigen in 2023. Het college voert een nadere analyse uit naar de stijging van het aantal aanvragen.

Verder schrijft het college dat de hulpvragen complexer zijn geworden. Volgens het college is een landelijke trend. Het gaat hierbij om zwaardere hulp- en zorgtrajecten (tijd en inzet) en hiervoor geldt een hogere tarifering.

Tenslotte noemt het college dat met name het laatste kwartaal van 2023 een grote toename van het aantal toekenningen voor begeleiding ‘midden’, begeleiding ‘zwaar’ en GGZ kende.

Het college erkent dat de forse kostenstijging laat bekend is geworden. Daarom kijkt het nu of- en welke maatregelen nodig zijn om eerder inzicht te krijgen in de kosten. Verder kijkt het college of nog een realistische inschatting gemaakt kan worden voor 2024 zodat al dan niet bijgestuurd kan worden. Tenslotte moet de analyse ook bijdragen aan een realistische raming ten behoeve van de Programmabegroting 2025, die later dit jaar aan de orde komt.AlgemeenDe Ronde VenenEconomieGemeenteNieuwsfinanciële tegenvalleruitvoering jeugdwet

Meer in dossier financiële tegenvaller

Meer in dossier financiële tegenvaller


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×