Vvd de ronde venen pleit voor zorgvuldig stikstofbeleid

De Ronde Venen – VVD De Ronde Venen heeft het college van B&W opgeroepen de belangen van de agrariërs in De Ronde Venen ook in de overleggen op regionaal en provinciaal niveau te bewaken. Een belangrijke rol voor de uitvoering van de plannen lijkt straks bij de provincie te liggen, maar dat kan wat de lokale VVD betreft alleen in samenspraak en met echte betrokkenheid van agrariërs en de gemeente.

De fractie van VVD De Ronde Venen heeft ook een landelijke VVD-motie ondertekend die oproept tot een ander stikstofbeleid. Die motie is tijdens de afgelopen landelijke VVD-ledenvergadering aan de orde geweest. Tijdens de vergadering is uitgebreid gesproken over het voorgenomen stikstofbeleid, waarbij de meerderheid van de VVD-leden (51%) heeft opgeroepen dit op een andere manier vorm te geven.

Bart Richter, fractievoorzitter VVD De Ronde Venen geeft aan: “Landelijk lijkt de aanpak van de stikstofproblematiek zich voornamelijk te richten op het terugdringen van het aantal agrariërs. Onterecht naar onze mening. Al in ons verkiezingsprogramma hebben we juist aandacht gevraagd voor agrariërs, niet door terug te dringen maar door ruimte te geven om te innoveren en het gesprek aan te gaan”.

Met het ondertekenen van de landelijke motie geeft VVD De Ronde Venen aan dat wat haar betreft beter en breder gekeken moet worden naar het stikstofbeleid. Zij wijst onder andere op het belang van agrariërs voor voedselvoorziening, werkgelegenheid en ook voor het behoud van het karakter van het landschap. Het geven van ruimte aan agrariërs om te kunnen innoveren en ze te betrekken bij natuurontwikkelingen zorgt volgens de VVD voor een mogelijkheid tot gezonde bedrijfsvoering en vermindering van negatieve effecten zoals uitstoot.

Ook in het gesloten coalitieakkoord van Ronde Venen Belang, VVD en D66 staat opgenomen dat agrariërs ruimte moeten krijgen voor innovatie en daar is de VVD-fractie dan ook blij mee. Zij geeft aan de landelijke- en regionale ontwikkelingen nauwgezet te zullen volgen.AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisagrariersbart richtergemeente de ronde veneninnovatiekarakter van het landschapmilieunatuurprovincie utrechtrtv ronde venenstikstofmotiestikstofreductiestikstofuitstootvvdvvd de ronde venenzorgvuldig stikstofbeleid


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×