Gemeente sluit 2022 af met positief resultaat

De Ronde Venen – De Ronde Venen heeft in 2022 circa € 115 miljoen uitgegeven. Daarvan ging bijna € 40 miljoen naar het sociaal domein (Wmo, jeugd, participatie). Er is voor bijna € 9 miljoen geïnvesteerd in wegen, fietsvoorzieningen en bruggen. Dit zijn een paar voorbeelden uit de programmarekening 2022 die naar de gemeenteraad is gestuurd.

Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 3,1 miljoen. Het college van B&W stelt de raad voor dit positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Uit deze reserve bekostigt de gemeente zaken die later weer noodzakelijk zijn en ze kan hiermee tegenvallers opvangen. De gemeenteraad behandelt de jaarrekening 2022 in de raadsvergadering van komende juni.

De programmarekening geeft een overzicht van de resultaten die in 2022 zijn gerealiseerd en laat zien welke inkomsten de gemeente heeft gehad en welke uitgaven daar tegenover staan. Het positieve resultaat van € 3,1 miljoen is voor een belangrijk deel het gevolg van meevallers bij verschillende regelingen op het gebied van werk en inkomen, jeugdzorg en de Wmo.

Gemeenten hebben bij het Rijk aangedrongen op reële vergoedingen voor de taken die ze moeten uitvoeren. Bij het opstellen van de begroting was dat nog onzeker. Bovendien verschilt de jaarrekening van de begroting omdat het Rijk gedurende het jaar meer taken naar de gemeente heeft doorgezet, en omdat er actuele zaken zijn zoals de energiecrisis. Daarnaast zijn niet alle budgetten volledig gebruikt, omdat de werkzaamheden nog niet in 2022 zijn afgerond en die dus dit jaar nog doorlopen.

Wethouder Anja Vijselaar is tevreden met het beeld dat de programmarekening geeft. ,,De financiën zijn op orde en dat geeft vertrouwen om te kunnen blijven investeren in onze gemeente. Dat blijven we ook doen. Het positieve resultaat is mooi, maar er hoort wel de kanttekening bij dat het een gevolg is van incidentele meevallers. Het is geen structureel bedrag waarmee we rekening kunnen houden. Dat  betekent dat we continue kritisch moeten blijven kijken naar onze inkomsten en uitgaven en bijstellen waar dat nodig is.’’

De verantwoording over 2022 laat zien dat het afgelopen jaar veel is gebeurd en in gang is gezet. In de programmarekening geven de burgemeester en de wethouders een overzicht van de in 2022 bereikte resultaten in hun portefeuilles. Burgemeester Maarten Divendal gaat onder andere in op de gemeenteraadsverkiezingen, de vorming van het nieuwe college en de opvang van Oekraïners in de gemeente. Wethouder Maarten van der Greft schrijft onder andere over resultaten op het gebied van inwonersparticipatie, afval, groen en sport. Wethouder Anja Vijselaar gaat in op economie, mobiliteit, de plannen voor Vinkeveen en het verbeteren van wegen.

Wethouder Cees van Uden gaat onder andere in op de bereikte resultaten op het gebied van duurzaamheid, huisvesting van scholen, armoede en inclusie. Wethouder Huib Zevenhuizen tenslotte gaat nader in op resultaten op het gebied van ruimtelijke ordening, verschillende woningbouwplannen en bestemmingsplannen.

De programmarekening 2022 is te vinden op www.derondevenen.nl.

Op de foto: De Bovendijk in Wilnis is één van de wegen waarin afgelopen jaar is geïnvesteerd.AbcoudeBaambruggeCultuurEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsSportVinkeveenWaverveenWilnisbestuurburgemeester maarten divendalde ronde venengemeente de ronde venenrtv ronde venenwethouder anja vijselaarwethouder cees van udenwethouder Huib Zevenhuizenwethouder maarten van der greft


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×