Nieuw college aan de slag in provincie Utrecht

Regio – “Aan de slag voor Utrecht” is de titel van het coalitieakkoord dat GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA hebben gesloten voor de komende vier jaar. De vijf partijen zetten zich in voor een duurzame, gezonde, groene en ondernemende provincie Utrecht, waar huidige én toekomstige generaties gelukkig kunnen leven.

Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten zullen de afspraken verder worden uitgewerkt in een College Uitvoeringsprogramma. De coalitie wil dit nadrukkelijk doen samen met Provinciale Staten, medeoverheden en met alle partners en inwoners in de provincie.

“De komende jaren zijn klimaat, de ontwikkelingen in het landelijk gebied, wonen en mobiliteit de grootste uitdagingen,” zeggen de partijen in het akkoord. “Het zijn transities die vragen om een structurele verandering. Om het écht aan te pakken zijn nieuwe werkwijzen en structuren nodig en meer ‘leren door te doen'”. De nieuwe coalitie gaat met ‘durf en ambitie’ de uitdagingen aan om de provincie samen met alle betrokkenen klaar te maken voor de toekomst. “De komende vier jaar zullen wij richting geven, keuzes maken en perspectief bieden.”

Samen met de boerenbedrijven wil de coalitie de overgang naar een toekomstgerichte agrarische sector maken, die ook bijdraagt aan het behalen van de doelen voor bodem, water, natuur en klimaat. Over de invulling van de onderwerpen toekomstbestendige landbouw, vitalisering landelijk gebied en realisatie landelijke stikstofdoelen voert de coalitie het open gesprek met Provinciale Staten. Door de maatschappelijke discussie op dit onderwerp hecht de coalitie eraan om vooraf een intensieve samenwerking met Provinciale Staten te organiseren. Zij zien deze overgang als een verantwoordelijkheid van de hele voedselketen. Van consument tot producent en alle ketenpartners.

De coalitie zet in op een verdere versnelling van de woningbouw, waarvoor een fonds wordt opgericht. Ze houdt vast aan de ambitie om jaarlijks 10.000 woningen te bouwen. De coalitie kiest in Rijnenburg voor het ontwikkelen van een combinatie van permanente energieopwekking en woningbouw (20.000 tot 25.000 woningen). Onderzocht wordt of de bouw van de woningen al voor 2035 kan beginnen in samenhang met de ontwikkeling van de A12-zone. Het doortrekken van de Merwedelijn of Papendorplijn is daarvoor een randvoorwaarde. Voor de middelen en risico’s daarbij trekt de coalitie op met betrokken gemeenten en met het Rijk.

De coalitie investeert aanzienlijk in de versnelling van de energietransitie. Ze ondersteunt gemeenten, inwoners en bedrijven in het betaalbaar houden van de energierekening en het bestrijden van energiearmoede, bijvoorbeeld door grootschalige aanpak van woningisolatie. Samen met de RES-partners zorgt de coalitie dat de afgesproken opwek van 2,4TWh duurzame energie tijdig wordt gerealiseerd met een combinatie van zonne- en windenergie. Het oplossen van netcongestie is topprioriteit. De provincie wordt publiek aandeelhouder van Stedin om bij te dragen aan de financiering van de uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Ook wordt de oprichting van een provinciaal warmtebedrijf onderzocht.

De coalitie trekt extra geld uit voor onder meer investeringen in infrastructuur voor fiets en auto, versterking van openbaar vervoer, versnelling woningbouw, versnellen en versterken van duurzame energie, voor extra bomen en ander groen (“Groen Groeit Mee”), voor de transitie landelijk gebied en om kleinere kernen vitaal te houden.

De vijf partijen presenteerden woensdagmiddag 5 juli het coalitieakkoord in Kasteel Groeneveld in Baarn. Zij deden dat in aanwezigheid van formateurs Cees van Eijk en Floor Vermeulen die de onderhandelingen begeleid hebben. Daar werden ook de beoogd gedeputeerden bekendgemaakt.

Huib van Essen blijft namens GroenLinks gedeputeerde en heeft onder meer de portefeuilles energietransitie, ruimtelijke ontwikkeling en toezicht en handhaving. De PvdA heeft Rob van Muilekom gevraagd voor een tweede periode. Hij blijft onder meer verantwoordelijk voor wonen, cultuur en erfgoed en vitale samenleving. Mirjam Sterk blijft namens het CDA gedeputeerde met onder meer de portefeuilles natuur en landbouw, transitie landelijk gebied en Groen Groeit Mee.

Twee nieuwkomers zijn André van Schie van de VVD en Has Bakker van D66. Van Schie is zelfstandig toezichthouder en adviseur en was de afgelopen jaren fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Staten. Hij krijgt onder meer de portefeuilles mobiliteit, economie en vergunningverlening. Has Bakker is momenteel raadslid in Utrecht en bestuursadviseur bij de Natuur en Milieufederaties. Hij krijgt onder andere de portefeuilles financiën, water en bodem en circulaire samenleving.

Het betreft een voorgenomen portefeuilleverdeling die tijdens de constituerende vergadering van Gedeputeerde Staten op 22 augustus a.s. besproken en vastgesteld zal worden. Het nieuwe college wordt op maandag 21 augustus a.s. geïnstalleerd tijdens een extra Statenvergadering. Tot die tijd blijft het huidige college aan.

Foto: het nieuwe college van Gedeputeerde Staten met de formateurs

Foto provincie UtrechtAbcoudeBaambruggeCultuurEconomieGemeenteNieuwsSportVinkeveenWaverveenWilniscda provincie utrechtcees van eijkde ronde venenfloor vermeulenformatie college gedeputeerde statengedeputeerde mirjam sterkgedeputeerde rob van muilekomgedeputeerde staten provincie utrechtgemeente de ronde venengroenlinks provincie utrechtprovinciale statenverkiezingen 2023provincie utrechtrtvronde venenvvd provincie utrecht


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×